Ekonomia społeczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej

Przejdź do - Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej

4. czerwca 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Kętrzynie oraz Bank Żywności w Olsztynie, w którym uczestniczył Starosta Waldemar Cybul.

5 czerwca 2024


Czytaj więcej o: Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej

Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r. Monitoring wdrażania w latach 2015-2020 „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020” powstał w ramach Projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Działania 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Link do raportu poniżej:

https://es.warmia.mazury.pl/images/Raport_o_stanie_ES_w_2020._Monitoring_2015-2020.pdf 

8 grudnia 2021


Czytaj więcej o: Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

16 stycznia 2020


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Program rozwoju ekonomii społecznej na lata 2018-2025"

Rada Powiatu w dniu 17 października 2018 roku na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) przyjęła  „Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim na lata 2018-2025" .

Treść w/w programu w pliku do pobrania

4 marca 2019


Zespół ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim

Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim zwanego dalej "Zespołem", jest Uchwała Nr 199/1343/2014 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 06.03.2014r. w sprawie: powołania Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim. Wynika to z art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym i Uchwały Nr XI/57/2011 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 2 czerwca 2011 r, w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mrągowskiego na lata 2011-2020.

29 września 2016

Anita Zyśk


Czytaj więcej o: Zespół ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim

DAR S.A. - pożyczki z Funduszy Unii Europejskiej

Przejdź do - DAR S.A. - pożyczki z Funduszy Unii Europejskiej

Działdowska Agencja Rozwoju S. A. współpracuje z instytucjami państwowymi oraz samorządem terytorialnym w zakresie kształtowania i realizacji polityki regionalnej. Celem nadrzędnym DAR SA jest organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, promocja regionu, wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości oraz podejmowanie wszelkich inicjatyw, które zmierzają do ograniczenia bezrobocia. DAR SA udziela pożyczek i poręczeń, świadczy usługi doradcze i informacyjne, a także prowadzi działalność szkoleniową.

29 września 2016


Czytaj więcej o: DAR S.A. - pożyczki z Funduszy Unii Europejskiej

WAMA-COOP Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej w Olsztynie

Przejdź do - WAMA-COOP Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej w Olsztynie

Stowarzyszenie WAMA-COOP jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non-profit. Zadaniem Stowarzyszenia WAMA-COOP jest promocja spółdzielczości i przedsiębiorczości oraz wszechstronna pomoc tworzeniu nowych spółdzielni i firm. Stowarzyszenie prowadzi działania szkoleniowo-doradcze, realizując projekty finansowane ze środków własnych, samorządowych oraz Unii Europejskiej, których odbiorcami są osoby fizyczne, pracownicy małych firm, członkowie spółdzielni oraz grupy założycielskie spółdzielni socjalnych. Pomaga tworzyć nowe miejsca pracy.

30 września 2016


Konferencja "Ekonomia Społeczna w Powiecie Mrągowskim" - video

28 września 2016r. w sali nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie odbyła się Konferencja na temat "Ekonomia Społeczna w Powiecie Mrągowskim", na którą zaproszeni zostali członkowie Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim oraz przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Głównym założeniem spotkania było nawiązanie współpracy międzysektorowej oraz wymiany doświadczeń owocujących we wzajemne korzyści.

 

30 września 2016