Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zaangażuj się w Społeczną Radę Seniorów

Rozpoczął się nabór kandydatów na członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – II kadencja. 

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załącznikach), który należy przekazać:

1.  osobiście: do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, pok. 10A (sekretariat).

2. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn z dopiskiem: „Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

26 października 2021

Regionalny Portal Informacyjny Wrota Warmii i Mazur


KOMUNIKAT

KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU W MRĄGOWIE z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2022 roku.

13 października 2021


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2021

Zarząd Powiatu w Mragowie 

na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 945) w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1057 z póź. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mrągowskiego w 2022 roku.

13 października 2021


Czytaj więcej o: ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2021

Konkurs Godni Naśladowania - XVIII edycja

Przejdź do - Konkurs Godni Naśladowania - XVIII edycja

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konkurs "Godni Naśladowania"

Celem Konkursu jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych. Ponadto promuje on działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego.

11 października 2021

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: Konkurs Godni Naśladowania - XVIII edycja

Trzy nowe stopnie mistrzowskie w Mrągowie

Przejdź do - Trzy nowe stopnie mistrzowskie w Mrągowie

Troje adeptów z Mrągowskiego Klubu Aikido i Samoobrony zdało egzamin na czarny pas.

Maja Samborska, Elżbieta Dulna i Sebastian Rolka, podczas seminarium szkoleniowego z Michelem Erbem (Shihan 6 Dan), który jest opiekunem Technicznym Polskiej Grupy Aikido, pomyślnie przeszli postępowanie egzaminacyjne i uzyskali stopień 1 DAN. 

6 października 2021

Rafał Łukaszewski - Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony


Czytaj więcej o: Trzy nowe stopnie mistrzowskie w Mrągowie

KOMUNIKAT

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5 października 2021

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Rozpoczęcie sezonu w Mrągowskim Klubie Aikido i Samoobrony

nabór

31 sierpnia 2021

Rafał Łukaszewski - Prezes Mrągowskiego Klubu Aikido i Samoobrony


Czytaj więcej o: Rozpoczęcie sezonu w Mrągowskim Klubie Aikido i Samoobrony

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18.06.2021 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje o unieważnieniu, ogłoszonego uchwałą Nr 150/1004/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 18.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

31 sierpnia 2021


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18.06.2021 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych

Powołanie Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Mrągowie

informuje, iż w dniu 18.06.2021r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

29 lipca 2021


Czytaj więcej o: Powołanie Komisji Konkursowej

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2021

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE 

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.  U. z 2020 r., poz. 1057, ze zm.), Uchwały Nr XXXIV/148/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2021 rok” oraz Uchwały XLV/202/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmiany  budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2021, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego  w  roku 2021.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Mrągowskiego poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

29 lipca 2021


Czytaj więcej o: ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2021

Pliki do pobrania