Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wykaz organizacji

Wykaz organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu mrągowskiego.

Wykaz został przygotowany w oparciu o dane z ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie. Prosimy o sprawdzanie danych zawartych w wykazie i przesyłanie do  Starostwa ich aktualizacji.

Ankieta aktualizacyjna

31 maja 2021


Czytaj więcej o: Wykaz organizacji

Nieodpłatna pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie" zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, KGW) do skorzystania z nieodpłatnej pomocy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Oferta skierowana jest do młodych organizacji:
* mających siedzibę na terenie województwa warmińsko - mazurskiego
* nie posiadających Polityki Rachunkowości oraz planu kont.

Doradca księgowy pomoże w założeniu Polityki Rachunkowości, w tym planu kont, zaksięgowaniu podstawowych operacji, a także pomoże w sporządzeniu CIT-8 (styczeń 2022) oraz Sprawozdania Finansowego za 2022 rok (marzec 2023).

27 stycznia 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Wybory do Komitetu Monitorującego FEWiM 2021-2027

Informujemy, że do 4 stycznia br. można zgłaszać propozycje organizacji pozarządowych kandydujących do udziału w pracach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Organizacje wyłaniane są w procedurze wyborczej. 

Wszelkie informacje na ten temat dostępne są w BIP: 
https://bip.warmia.mazury.pl/2423/ogloszenie-o-naborze-organizacji-pozarzadowych-kandydujacych-do-skladu-komitetu-monitorujacego-program-regionalny-fundusze-europejskie-dla-warmii-i-mazur-2021-2027-km-fewim-2021-2027.html

4 stycznia 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Program szkoleniowo-doradczy z zakresu RODO skierowany do organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo – doradczym dot. opracowania dokumentów RODO.
Podczas szkolenia oraz indywidualnego doradztwa zostaną opracowane dokumenty dot. prawidłowego wywiązywania  się z obowiązków wynikających z ustawy RODO.

28 listopada 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Czytaj więcej o: Program szkoleniowo-doradczy z zakresu RODO skierowany do organizacji pozarządowych

Zaproszenie

Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszają organizacje pozarządowe z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO oraz Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

21 listopada 2022


Ogłoszenie konsultacji

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

13 października 2022


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji

E-Biuletyn wrzesień 2022

Zapraszamy do zapoznania się z wrześniowym wydaniem e-biuletynu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie". 

30 września 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Mrągowie w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zapytania ofertowego z 26 sierpnia 2022r. dotyczącego prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Wojciech Kuc,
ul. Mrongowiusza 24/1
11-700 Mrągowo

15 września 2022


Przedłużenie terminu zgłoszeń do 19. konkursu "Godni Naśladowania"

Przejdź do - Przedłużenie terminu zgłoszeń do 19. konkursu "Godni Naśladowania"

Do 12 września można zgłaszać Organizację, Pozarządowca, Samorząd i Przedsiębiorcę godnych naśladowania - z uwagi na kończące się wakacje organizatorzy konkursu podjęli decyzję o przedłużeniu naboru wniosków konkursowych.  

12 września 2022

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: Przedłużenie terminu zgłoszeń do 19. konkursu "Godni Naśladowania"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

I. Postanowienia ogólne
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526), art.190 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 447)oraz art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2024r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”.

2 września 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Pliki do pobrania