Ogłoszenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lipca 2024

Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o.
z siedzibą 11-700 Mrągowo, Wolności 12
ogłasza konkurs na stanowisko
Prezesa Zarządu Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o.

Pisemne oferty należy składać za pośrednictwem poczty, lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60A, w dni robocze, w terminie do dnia 19 lipca 2024 r. do godziny 15.00.
Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu oferty do siedziby Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

§1

Kandydat na Prezesa Zarządu Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. musi spełniać łącznie następujące wymogi:

1) posiada  wykształcenie  wyższe  lub  wykształcenie  wyższe  uzyskane  za  granicą  uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2) posiada co najmniej 5 letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) posiada doświadczenie w zarządzaniu placówkami medycznymi,
5) niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz.18 tj),
6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
7) korzysta w pełni z praw publicznych.

§2

Prezesem Zarządu Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. nie może być osoba, która:
1) jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek prawa handlowego lub likwidatorem tych spółek, a także pełnomocnikiem wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2023 r. poz. 343 tj.),
2) jest syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowym lub nadzorcą lub zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
3) jest zatrudniona lub wykonuje inne zajęcia w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie ojej stronniczość lub interesowność,
4) jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,
5) jest członkiem zarządu fundacji prowadzących działalność gospodarczą,
6) posiada w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek,
7) prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządza taką działalnością lub jest przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r.-. poz. 1907 tj.).

§3

1) Kandydat, który zajmuje stanowisko, pełni funkcje, wskazane powyżej bądź posiada akcje lub udziały w podmiotach, o których mowa powyżej bądź prowadzi działalność gospodarczą w dniu naboru, zobowiązany jest do rezygnacji z funkcji lub stanowiska bądź zbycia udziałów lub akcji bądź zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w dniu powołania na funkcję Prezesa Zarządu Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o.
2) Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty, wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z warunkami Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. oraz ogłoszenia o konkursie na stanowisko Prezesa.

§4

Oferta powinna zawierać:

1) List motywacyjny wraz z CV,
2) Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów;

a) dyplom  ukończenia  studiów  wyższych  lub  wyższych  uzyskanych  za  granicą  uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) świadectwo pracy lub inne dokumenty z których wynika co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) koncepcję funkcjonowania, zarządzania i rozwoju spółki w warunkach otoczenia rynkowego z uwzględnieniem możliwości pozyskiwania środków finansowych,
4) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.- Załącznik nr 1,
5) Oświadczenie dotyczące wymogów wynikających z § 4 ust. 2 - Załącznik Nr 2,
6) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych - załącznik Nr 1,
7) Oświadczenie o korzystaniu z pełni z praw publicznych - załącznik Nr 1,
8) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej i braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych - załącznik Nr 3,
9) Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. i jego akceptacja - załącznik Nr 1,
10) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego na Prezesa Zarządu Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. Nr 4,
11) Oświadczenie o nie ujawnianiu ani nie wykorzystywaniu dokumentów i informacji dotyczących Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. powziętych przez kandydata w związku z uczestnictwem w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu - Załącznik Nr 5,
12) Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273 tj.),
13) Informację o numerze telefonu lub adres e-mail, pod którym należy kontaktować się z kandydatem.

§5

1) Wszystkie oświadczenia i przedkładane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata,
2) Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, a w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Zgromadzeniu Wspólników oryginałów lub urzędowych odpisów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego,
3) Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym,
4) Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie odpowiednio:
„Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. - nie otwierać”
i zaadresowana na adres:

Starostwo Powiatowe w Mrągowie
ul. Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo

5) Kandydaci, których oferty po weryfikacji w Etapie I Konkursu uznane zostały za kompletne dopuszczeni są do II etapu konkursu - rozmowy kwalifikacyjnej, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną,
6) W celu opracowania pisemnej koncepcji funkcjonowania, zarządzania i Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. w warunkach otoczenia rynkowego z uwzględnieniem możliwości pozyskiwania środków finansowych Kandydat może uzyskać następujące informacje o spółce; aktualny wyciąg z KRS, umowę spółki, informacje dotyczące sytuacji finansowej i organizacyjnej spółki. Informacji udziela Pani Joanna Niedbała.
7) Zgromadzenie Wspólników w II etapie konkursu oceniać będzie koncepcję funkcjonowania, zarządzania i rozwoju Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o., w warunkach otoczenia rynkowego z uwzględnieniem możliwości pozyskiwania środków finansowych złożoną przez kandydata oraz w szczególności;

a) wiedzę o zakresie działania spółki oraz sektorze, w którym działa spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
d) znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych,
e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
f) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w spółce prawa handlowego,
g) znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej.

8) Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo.
9) O dokładnym terminie przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną, co najmniej na 2 dni przed jej terminem.
10) Zgromadzenie Wspólników może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez rozstrzygnięcia, o czym powiadamia pisemnie kandydatów.
11) Decyzja Zgromadzenia Wspólników o wyborze jest ostateczna i niepodważalna.
12) Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
13) Zgromadzenie Wspólników powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu pisemnie o jego wynikach.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Waldemar Cybul

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o.