Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż na własność nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2020

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), §3.1. i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO OGŁASZA III PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego:

  1. nieruchomość lokalowa położona w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 8/9 o powierzchni użytkowej 45,46 m² wraz z udziałem 5/100 w częściach wspólnych budynku i w działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 5-50/5, o powierzchni 0,0269 ha. Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona księga wieczysta OL1M/00020642/9, dla działki nr 5-50/5 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00002095/7.
  2. nieruchomość lokalowa położona w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 8/7 o powierzchni użytkowej 84,97 m² wraz z udziałem 9/100 w częściach wspólnych budynku i w działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 5-50/5, o powierzchni 0,0269 ha. Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona księga wieczysta OL1M/00022090/8, dla działki nr 5-50/5 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00002095/7.

Cena wywoławcza wynosi 250.000,00 zł.

Przedmiotowe nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/1/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 lutego 2018 r. leżą na terenie oznaczonym symbolem „A52MUS – tereny zabudowy śródmiejskiej. Nieruchomości są uzbrojone w instalację energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i telekomunikacyjną.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, co najmniej na trzy dni przed przetargiem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r., na r-k Starostwa Powiatowego w Mrągowie w banku BNP Paribas Bank Polska SA 62 2030 0045 1110 0000 0220 7000. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

W dniach 24 września 2019 r. i 17 grudnia 2019 r. odbyły się przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, które z powodu braku oferentów nie zostały rozstrzygnięte (cena wywoławcza w I przetargu 300.000,00 zł, cena wywoławcza w II przetargu 250.000,00 zł).

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 kwietnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A w sali nr 8 o godzinie 900Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Zarządowi Powiatu Mrągowskiego przysługuje prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w trybie i na zasadach określonych w ww. zarządzenia.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT PRZETARGU UDZIELA WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI STAROSTWA POWIATOWEGO W MRĄGOWIE UL. KRÓLEWIECKA 27,  tel. 897410172.