Formy wsparcia finansowego oraz możliwości pozyskania środków finansowych.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lutego 2020

Poniżej, w plikach do pobrania znajdują się materiały informujące oraz dotyczące m.in. możliwych form wsparcia finansowego, pozyskania środków finansowych.

 1. Aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 2. Nabory wniosków o dofinansowanie w 2020 r. z RPO WiM na lata 2014-2020 (Departament EFRR).
 3. Wsparcie EFS dla jednostek samorządu terytorialnego w 2020 (Oś II Kadry dla gospodarki).
 4. Możliwe formy wspierania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej działalności jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów w 2020 roku.
 5. Możliwości wspierania jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku.
 6. Sport. Działania planowane na 2020 rok.
 7. Kultura. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Turystyka. Konkurs „Łączy nas turystyka”. Skierowany do samorządów gminnych na realizację zadań własnych w zakresie zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki oraz infrastruktury turystycznej, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
 9. System informatyczny BDO. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami – BDO.
 10. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego w 2020 roku.
 11. „Formy współpracy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z Jednostkami Samorządu terytorialnego” (Plan współpracy na rok 2020).
 12. Konkursy dla NGO’s – 2020.
 13. Informacja nt. udzielania gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pliki do pobrania