Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2020

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 511  późn. zm.), art.190 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z  2019r. poz. 1111 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 marca 2020r. do 30 listopada 2022 r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”.

I.  Postanowienia ogólne:

1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

2. Przeprowadzenie niniejszej procedury nie może zakłócić ciągłości funkcjonowania opieki nad wychowankami umieszczonymi w Domach dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie.

3. W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania objętego niniejszym konkursem wyłoniony w nim podmiot zobowiązany jest przejąć opiekę nad wychowankami umieszczonymi w Domach dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie na dzień podpisania umowy o realizację zadania publicznego.

II. Rodzaj zadania

1. Zadanie własne powiatu pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 marca 2020r. do 30 listopada 2022r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 37 wychowanków.

2. Zastrzega się możliwość okresowego zwiększenia liczby wychowanków w sytuacjach określonych w art. 95 ust. 3a ustawy z dnia 9 marca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1111 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

3. W razie konieczności umieszczenia w Placówce w tym samym czasie większej liczby dzieci niż wynika to z Zezwolenia, na wniosek dyrektora Placówki oraz po uzyskaniu zgody Wojewody, jest dopuszczalne  okresowe umieszczenie większej liczby dzieci do czasu unormowania ich sytuacji.

III. Okres realizacji zadania:

- od 1 marca 2020r. do 30 listopada 2022r.

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Na realizację zadania w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020r. przeznacza się dotację w wysokości 3.775,00zł miesięcznie na każdego przebywającego w placówkach wychowanka.

2. Wysokość dotacji na realizację zadania w latach 2021-2022 będzie wynosić 3.775,00zł miesięcznie na każdego przebywającego w placówkach wychowanka po jej waloryzowaniu w każdym roku o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w ustawie budżetowej.

V. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania

1. Dotacja na realizację zadania ma charakter roczny i przekazywana będzie w miesięcznych transzach płatnych z góry, według stanu wychowanków na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego, do 10-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

2. Wysokość miesięcznej transzy dotacji ustalana będzie proporcjonalnie do liczby wychowanków i okresu ich faktycznego, liczonego w dniach, pobytu w placówkach w danym miesiącu. Kwota rozliczenia uwzględniana będzie przy przekazywaniu dotacji za kolejny miesiąc.

3. Kwota dotacji uwzględnia koszty  obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne obejmujące koszty obsługi księgowej, usług telekomunikacyjnych, zakupu materiałów biurowych itp.

4. Szczegółowe zasady realizacji zadania i przyznawania dotacji, ograniczenia co do wydatkowania dotacji oraz obowiązki sprawozdawcze określi umowa.

VI. Warunki realizacji zadania

1. Warunkiem  realizacji zadania jest:

1) posiadanie zezwolenia Wojewody na prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych.

2)  wykonanie zadania w oparciu o:

a) lokal mieszkalny będący własnością Powiatu Mrągowskiego zlokalizowany pod adresem ul. Warszawska 53/4, Mrągowo, udostępniony na podstawie odrębnej umowy (na zasadzie użyczenia),

b) lokale/budynki będące w dyspozycji podmiotu realizującego zadanie,

3) świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązujących standardów w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb wychowanków.

4) realizacja zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i przepisów wykonawczych.

5) współpraca przy realizacji zadania w szczególności z:

- Zarządem Powiatu w Mrągowie,

-  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,

- ośrodkami pomocy społecznej,

-  innymi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

VII. Termin, miejsce i sposób składania ofert

1.  Oferty można składać od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 28.02.2020r.  do godz. 15.30. Oferty złożone po tym  dniu nie będą rozpatrywane.

2. O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Mrągowie potwierdzona właściwą pieczęcią z datą wpływu (datownikiem).

3. Oferty należy składać w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A.

4.Oferta musi być sporządzona na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2019r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).

5. Do oferty należy dołączyć:

1)  aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu  (statut/regulamin działalności),

2) sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności),

3) zezwolenie  Wojewody na prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych (dotyczy podmiotów, które dysponują już zezwoleniem) lub oświadczenie o uzyskaniu i przedłożeniu takiego zezwolenia w terminie uzgodnionym z Zarządem Powiatu,

4) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości/lokalu, na terenie których placówki mają być prowadzone,

5) kalkulację kosztów prowadzenia placówek w 2020r. (na formularzu załączonym do Ogłoszenia),

6) regulaminy organizacyjne placówek opiekuńczo-wychowawczych lub ich projekty (dla każdej placówki odrębnie).

6. Wymienione dokumenty muszą być opatrzone aktualną datą, pieczęcią imienną oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, zgodnie ze statutem lub imiennym dokumentem regulującym kwestię reprezentacji (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).

7. Na etapie oceny formalnej oferty, podmiotowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub uzupełnienia oferty.

8. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w pkt 5 muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1.  Wybór oferty zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.

2. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokona powołana przez Zarząd Powiatu w Mrągowie komisja konkursowa.

3. Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria:

1) kryteria formalne:

- weryfikacja terminu złożenia oferty,

- ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia,

- ocena kompleksowa złożonej oferty,

2) kryteria merytoryczne:

- możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot (w tym potencjał organizacji
i doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu),

- jakość wykonania zadania, doświadczenie i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot  ma realizować to zadanie (np.: spodziewane efekty realizacji zadania, zgodność działań z opisem grupy adresatów, atrakcyjność prowadzonych działań  i form pracy z wychowankami i ich rodzinami),

- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (przyjęta konstrukcja kosztorysu, adekwatność kosztów do założonych działań, ocena wysokości wydatków),

- planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

- realizacja zleconych zadań publicznych, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (dotyczy podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne).

4. Komisja konkursowa może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w określonym przez nią terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.

5. Uwzględniając powyższe kryteria komisja konkursowa będzie rekomendować Zarządowi Powiatu w Mrągowie wybór oferty przedstawiającej najlepszy bilans przewidywanych kosztów do zadań
i standardu usług zleconego zadania.

6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zarząd Powiatu w Mrągowie.

7. Postępowanie opisane w punktach 2-3 ma zastosowanie również, gdy w konkursie zostanie  złożona jedna oferta.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 dni od dnia do składania ofert. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach termin rozstrzygnięcia może zostać zmieniony.

IX. Informacja o zrealizowanych w latach ubiegłych zadaniach tego samego rodzaju i koszcie ich realizacji

Na realizację tego samego rodzaju zadania tj. prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych  przekazano środki w wysokości :

Nazwa organizacji pozarządowej

Rodzaj zadania

Środki finansowe*

przekazane w okresie VII-XII 2017r.

przekazane w 2018r.

Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie

prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych zapewniających łącznie 40 miejsc

661.013,06zł

1.423.016,42zł

* informacja uwzględnia faktyczną liczbę dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

X. Postanowienia końcowe 

1. Zarząd Powiatu w Mrągowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia składania ofert oraz zmiany terminu podjęcia decyzji co do rozstrzygnięcia konkursu.

2. Otwarty konkurs ofert zostanie unieważniony jeżeli:

- nie zostanie złożona żadna oferta,

- żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.

3. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

4.  Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń Powiatu Mrągowskiego oraz opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Mrągowie https://www.bip.powiat.mragowo.pl/ i na stronie internetowej www.powiat.mragowo.pl  terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Powiatu.

5. Podmiot, którego ofertę wybrano zostanie niezwłocznie pisemnie o tym powiadomiony i zaproszony do zawarcia umowy.

6. W przypadku niezawarcia  umowy z wybranym podmiotem z przyczyn niezależnych od Zarządu Powiatu, Zarząd Powiatu w Mrągowie może wybrać inny podmiot, którego oferta była przedmiotem prac komisji konkursowej.

 

Wszelkichinformacji i wyjaśnień w sprawie konkursu udziela Pani Jolanta Kowalczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,  tel. 89 743 33 61.

 

Załączniki:

- projekt umowy,

- formularz kalkulacji kosztów.

 

Uchwała nr 78/483/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 07.02.2020 r.  wraz z Załącznik nr 1 - ogłoszenie 

Pliki do pobrania