„Sport Wszystkich Dzieci” - edycji 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2019

Ruszył nabór wniosków do Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Na jego realizację w 2020 roku przeznaczono kwotę 49 mln zł.

Program „Sport Wszystkich Dzieci” ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założenia programowe zakładają powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej. Zadania które stanowią wskazany Program pomimo swojego zróżnicowanego charakteru, łączą szereg istotnych elementów tworząc kompleksową ofertę edukacji sportowej dla młodego pokolenia Polaków.

Głównymi celami programu są:

  1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
  2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
  3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
  4. Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

Zadania objęte dofinansowaniem:

„Lokalny Animator Sportu” jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków MSiT, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu i Turystyki. Projekt jest uzupełnieniem opracowanych i wdrożonych przez MSiT projektów aktywizacyjnych kierowanych do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży o zasięgu ogólnopolskim. 

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 23 000 000 zł. Wnioski należy składać do dnia 6 grudnia 2019 r. Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 3 stycznia 2020 r.

Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży ma istotne znaczenie dla upowszechniania prozdrowotnej aktywności fizycznej. Udział w rywalizacji sportowej uczy systematyczności, cierpliwości i wytrwałości, kształtując samodyscyplinę, jak również wpływa korzystnie na zdrowie. Dlatego też uczestnictwo w zorganizowanej aktywności fizycznej oraz udział w rówieśniczej rywalizacji sportowej umożliwia pozytywne rozładowanie energii młodych ludzi, jest również działaniem profilaktycznym przeciw niebezpieczeństwom i patologiom. Zadanie to adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich. 

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 10 000 000 zł. Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2020 r. Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 20 marca 2020 r.

„Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” Zadanie polega na dofinansowaniu systemowych rozwiązań ukierunkowanych na upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych. Adresowane jest do polskich związków sportowych, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz państwowych instytutów badawczych, które wykorzystując posiadane zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne będą mogły stworzyć kompleksowe rozwiązania służące rozwojowi poszczególnych sportów. Zadanie „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” może być realizowane przez polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski oraz państwowe instytuty badawcze. 

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 16 000 000 zł. Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2020 r. Termin rozpatrzenia nie później niż do dnia 10 marca 2020 r.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie fotolia.pl

    fotolia.pl