Rządowy Program KLUB – edycja 2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2019

Po raz piąty kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

W edycji 2020 Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.

Istotną zmianą w stosunku do poprzednich naborów jest sposób rekrutacji. Ocenie podlegać będą wnioski wraz z załącznikami złożone w elektronicznym systemie AMODIT. Wnioski można składać od 9 listopada 2019 r. do 15 marca 2020 r., natomiast ich rozpatrzenie nastąpi nie później niż do 15 maja 2020 r.

Kwota dofinansowania wynosi:

 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Program powstał w 2016 r. W ramach jego pierwszej edycji udzielono finansowego wsparcia 2151 klubom sportowym. Kolejne umożliwiły dofinansowanie odpowiednio 3352 w 2017 r. i 3616 w 2018 r. klubów sportowych z terenu całej Polski. W roku 2019 w ramach Rządowego Programu KLUB wsparcie trafiło do rekordowo wysokiej liczby 3885 podmiotów.

Aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Klub należy złożyć wniosek (w systemie AMODIT) składający się z niżej wymienionych dokumentów:

 1. Wniosek,
 2. Sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy (załączone w formie skanu). W przypadku braku wyszczególnienia dotacji w sprawozdaniu finansowym należy dołączyć dodatkową informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku,
 3. Aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy oraz zawierające imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu (załączony w formie skanu),
 4. Statut wnioskodawcy (załączony w formie skanu).

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie sport

  sport