Informacja o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dotycząca form świadczenia pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na odległość osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 sierpnia 2019

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Osoby te, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (…) tj. pisemne oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej skontaktuje się z nią w umówionym terminie.

            Bliższe wyjaśnienia w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu (89) 741-01-60 lub (89) 741-01-50.