OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 czerwca 2024

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz §3 ust. 1, §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE
OGŁASZA V PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego:

1. nieruchomość lokalowa położona w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 8/9 o powierzchni użytkowej 45,46 m² wraz z udziałem 5/100 w częściach wspólnych budynku i w działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 5-50/5, o powierzchni 0,0269 ha. Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona księga wieczysta OL1M/00020642/9, dla działki nr 5-50/5 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00002095/7.

2. nieruchomość lokalowa położona w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 8/7 o powierzchni użytkowej 84,97 m² wraz z udziałem 9/100 w częściach wspólnych budynku i w działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 5-50/5, o powierzchni 0,0269 ha. Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona księga wieczysta OL1M/00022090/8, dla działki nr 5-50/5 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00002095/7.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości lokalowych wynosi 370.000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy zł).

Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Mrągowa, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/1/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 lutego 2018 r. położone są na terenie oznaczonym symbolem „A52MUS – tereny zabudowy śródmiejskiej”. Uzbrojone są w instalację energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i telekomunikacyjną. Budynek położony przy ul. Warszawskiej 8 w Mrągowie, w którym znajdują się ww. nieruchomości lokalowe został wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 01.02.1991 r., znak: PSOZ L. dz. N-232/91.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2024 r., na rachunek Starostwa Powiatowego w Mrągowie 17 1240 6292 1111 0011 3301 6456 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. W przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z podpisem poświadczonym notarialnie. Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono przetargi w dniach 24 stycznia 2023 r., 22 sierpnia 2023 r., 10 stycznia 2024 r. i 14 maja 2024 r.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 lipca 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A w sali nr 8 o godzinie 900. Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego na rachunek wskazany wyżej. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi Nabywca. Z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków cena osiągnięta w przetargu może zostać na wniosek Nabywcy obniżona o 50%. Jeżeli osoba ustalona, jako Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy nabycia, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Zarządowi Powiatu Mrągowskiego przysługuje prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w trybie i na zasadach określonych w powyższym rozporządzeniu.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT PRZETARGU UDZIELA GEODETA POWIATOWY, tel. 897410172.

Autor: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami