Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 października 2023

Starosta Mrągowski uprzejmie informuje o zakończeniu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie - „Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Termin konsultacji ustalono w dniach od 27 września 2023 r. do 18 października 2023 r.
Wszelkie opinie do projektu należało przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Mrągowie lub złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie (pokój nr 15) do dnia 18 października 2023 r.
Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone w dniu 27. 09. 2023 r. w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.
W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wniosek odnośnie konsultowanego projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie.

Autor: Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pliki do pobrania