WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2023

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w roku 2023.

Oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 257/1910/2023 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r, w skład której wchodzili przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie. Do prac w Komisji Konkursowej nie zgłosili się reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na realizację zadań:

 1. „Zadanie w zakresie pomocy społecznej” wpłynęły 3 oferty złożone przez:
 • Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha –Stacja pomocy Brata Gerarda
 • Fundacja REI Rahabilitacja Edukacja Integracja w Mrągowie
 • Fundacja „Fructus” w Mrągowie
 1. „Zadania w  zakresie kultury fizycznej i sportu” wpłynęło pięć ofert, złożone przez:
 • Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie
 • Uczniowski Klub Sportowy „Atos” w Woźnicach
 • Mrągowska Grupa Regatowa w Mrągowie
 • Klub Sportowy „AS” w Mrągowie
 • Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe w Mrągowie
 1. „Zadanie z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji ” wpłynęła jedna oferta, złożone przez:
 • Warmińsko Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostały przyznane dotacje w wysokości:

 1. Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha –   6000,00 zł.
 2. Fundacja REI w  Mrągowie – 2500,00 zł.
 3. Fundacja Fructus w Mrągowie – 1500,00 zł.
 4. Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie – 2000,00 zł
 5. Mrągowska Grupa Regatowa w Mrągowie  – 4000,00 zł
 6. Klub Sportowy „AS” Mrągowo – 2000,00 zł.
 7. Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe -  2000,00 zł.
 8. Uczniowski Klub Sportowy „Atos” w Woźnicach – 2000,00 zł.
 9. Warmińsko Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie – 2000,00 zł.

Warunkiem  przekazania  dotacji  będzie  uprzednie podpisanie umów  na  realizację  zadania między zleceniodawcą  a  podmiotem, którego  oferta  została  wybrana

Autor: Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pliki do pobrania