INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 sierpnia 2020

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 06.08.2020r. na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

Zamawiający, tj.:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

 

informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.), obejmującego zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAT”

Marzena Tkaczuk

Ul. Zgodna 4b

27-200 Starachowice

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 10 ofert. Wybrana oferta została wybrana za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium: cena brutto - 100%.

Autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie