Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 marca 2024

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE 

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 107), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2023 r.,  poz. 571), Uchwały Nr LXXIX/379/2023  Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2024 rok” oraz Uchwały LXXX/382/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia  19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia  budżetu powiatu mrągowskiego  na rok  2024, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2024.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Mrągowskiego poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

I. Rodzaj zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:

1. Zadania w zakresie pomocy społecznej.

Zadanie powinno być realizowane w szczególności poprzez:

- prowadzenie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych  w różnych typach  placówek,
- organizowanie i prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych  aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby,
- świadczenie usług pielęgniarskich wspierających osoby chore, starsze i  niepełnosprawne,
- dostarczanie osobom potrzebującym sprzętu niezbędnego w procesie rehabilitacji,
- poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne,
- prowadzenie punktu prawno-konsultacyjnego dla rodzin z problemami, niepełnosprawności  i osób niepełnosprawnych
- prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

- organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach,
- promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Planowana wysokość dotacji na realizację zadania wynosi: 10.000 zł.
Wysokość przekazanych dotacji  na realizację w/w zadania w roku 2023 – 10.000 zł. 

2. Zadania w zakresie  kultury fizycznej i sportu.

Podstawowy zakres zadania obejmuje działania mające na celu wszechstronny rozwój psychofizyczny, poprzez równy dostęp do różnych form kultury fizycznej, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych oraz pomoc w szkoleniu sportowym dzieci, młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Zajęcia mogą być realizowane poprzez:

- wspieranie wyjazdów dziecięcych i młodzieżowych reprezentacji klubów sportowych,
- wspieranie szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie  kultury fizycznej i sportu,
- organizowanie  imprez  i zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych, propagowanie zdrowego trybu życia.

Planowana wysokość dotacji na realizację zadania wynosi: 12.000 zł.
Wysokość przekazanych dotacji  na realizację w/w zadania w roku 2023 – 12.000 zł. 

3. Zadania  z  zakresu  ochrony dziedzictwa  kulturowego i tradycji.

Zadanie powinno być realizowane w szczególności poprzez:

- rozwój świadomości kulturowej,
- promocję dziedzictwa kulturowego i lokalnych tradycji,
- działania kulturalne seniorów, osób po aktywności zawodowej 

Planowana wysokość dotacji na realizację zadania wynosi: 2.000 zł.
Wysokość przekazanych dotacji  na realizację w/w zadania w roku 2023 – 2.000 zł. 

Na realizację ww. zadań w roku 2024  planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości: 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Powiatu w Mrągowie.

II. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań:

 1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.571).
 2. O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci wymienieni
  w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie objętym konkursem.
 3. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.
 4. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu działalności statutowej oferenta.
 5. Zarząd Powiatu w Mrągowie przyznaje dotacje na realizację zadania w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego kosztorysu oraz harmonogramu lub może zrezygnować z realizacji zadania.
 7. Zarząd Powiatu w Mrągowie może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż zakres zadania po aktualizacji znacząco odbiega od opisanego w ofercie.
 8. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
 9. Udział procentowy środków budżetu powiatu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
 10. Finansowy wkład własny musi wynosićminimum 20 % kosztów całkowitych realizowanego zadania, nie może pochodzić z budżetu powiatu (np. ze środków PFRON).
 11. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania.
 12. Koszty materiałów biurowych, usług pocztowych, opłat za media nie mogą przekroczyć 5% całości kosztów realizacji zadania.
 13. Z dotacji nie mogą być finansowane w szczególności:

  a) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,
  b) pokrycie deficytu realizowanych wcześniej przedsięwzięć,
  c) wydatki na zakup środków trwałych,
  d) wydatki nieuwzględnione w ofercie,
  e) zadania i zakupy inwestycyjne,
  f) opłaty skarbowe, leasingowe, podatki, cła,
  g) koszty kar i grzywien, a także procesów sądowych,
  h) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,
  i) prace remontowo-budowlane,
  j) najem lub dzierżawa budynków, lokali, gruntów (chyba, że wynika  to bezpośrednio z realizacji zadania),
  k) budowę, nabycie nieruchomości, lokali, gruntów itp., 
  l) działalność gospodarczą, polityczną i religijną, 
  m) działalność statutową, niezwiązaną z realizowanym zadaniem.
 14. Z dotacji mogą być finansowane w szczególności:

  a) wynagrodzenia osób realizujących zadanie,
  b) promocja realizowanego zadania (ogłoszenia, plakaty, ulotki, broszury, itp.),
  c) zakup drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,
  d) koszty dojazdu, transportu i inne wynikające bezpośrednio z realizacji zadania

 15. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane jedynie niezbędne koszty związane z realizacją zadania. Podział kosztów powinien przedstawiać się następująco:

  1) koszty realizacji zadania, w szczególności:
  a) wynagrodzenie osób realizujących zadanie np. opiekun (kwalifikowalne są wszystkie składniki wynagrodzenia),
  b) wynajem obiektów, sal, pomieszczeń itd., dla celów realizacji zadania,
  c) transport uczestników zadania, catering itp.,
  d) promocja i usługi promocyjne, itp.,
  e) zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia do realizacji zadania,
  f) nagrody dla uczestników konkursów.

  2) koszty administracyjne związane z realizacją zadania, w szczególności:
  a) obsługa administracyjno-biurowa (koszty osobowe),
  b) koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania – w części przypadającej na dane zadanie (w tym opłaty za media, opłaty pocztowe, czynsz, artykuły biurowe),

 16. Szczegółowe warunki przyznania i rozliczania dotacji określać będzie umowa. Uruchomienie środków nastąpi w terminie określonym w umowie.
 17. Wybrany oferent zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: czerwiec – grudzień 2024 r.
 2. Warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania określa umowa zawarta pomiędzy oferentem a Powiatem Mrągowskim.
 3. Zadanie powinno być wykonane w 2024 r., w terminie wskazanym w umowie, jednak nie później niż do 31.12.2024 r.
 4. Realizowane zadania publiczne powinny mieć charakter powiatowy i być skierowane do mieszkańców powiatu mrągowskiego.
 5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 6. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadania o podobnym charakterze  (baza lokalowa, kadra, sprzęt).
 7. Zadanie może być realizowane przy udziale partnera. Za partnera uważa się podmiot, który będzie współuczestniczył w realizacji zadania, w zakresie udzielenia wsparcia rzeczowego np. użyczenia zasobów rzeczowych lub praw potrzebnych do realizacji projektu), osobowego (pracy własnej, swoich pracowników, członków lub wolontariuszy). Udział partnera powinien być określony w ofercie poprzez wskazanie elementów zadania, w którym partner będzie uczestniczył, z zaznaczeniem jego roli. Pomiędzy partnerami powinna zostać zawarta umowa lub inny dokument określający jaką rolę pełni w projekcie, rodzaj udzielonego wsparcia, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności za realizację odpowiednich elementów zadania.
 8. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, przy czym podmiot, z którym zawarto umowę może zlecić realizację zadania wybranym, w sposób zapewniający jawną i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. podwykonawcom), niebędącym stroną umowy. Za podwykonawstwo nie uważa się pracy wykonywanej przez osoby fizyczne  na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 9. Partner i podwykonawca nie są  podmiotami w rozumieniu oferty wspólnej.
 10. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, a w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
 11. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru wynikającego z realizacji zadania publicznego jest oferent, któremu powierzono realizację zadania.

IV. Termin i warunki składania ofert:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 11.04.2024 r. do godz. 1500 prawidłowo wypełnionej oferty, zgodnej ze wzorem określonym  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.  z 2018 r. poz. 2057).
 2. Ofertę w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem Otwarty Konkurs Ofert na rok 2024 –„określony rodzaj zadania, którego dotyczy oferta”,należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, w godzinach pracy urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
 3. W niniejszym konkursie uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana.
 4. Oferta powinna zawierać:
  a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,
  b) termin i miejsce realizacji zadania,
  c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  d) informację o przewidywanej ilości odbiorców zadania oraz grupie docelowej,
  e) informację o wcześniejszej działalności oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  f) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych własnych i pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
  g) deklarację o zamiarze  nieodpłatnego wykonania zadania.
 5. Do oferty należy dołączyć:

  a) statut lub wyciąg ze statutu podmiotu uprawnionego do złożenia oferty, zawierający zapisy o prowadzeniu działań w zakresie zadania, o dofinansowanie którego podmiot się ubiega.
  b) dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (np. dokumenty rejestrowe).
  c) dokument określający strukturę, zadania, zakres i sposób działania instytucji lub organizacji np. statut lub inny akt wewnętrzny (dokument taki należy załączyć jeżeli został utworzony przez dany podmiot).

  Informacja dla  podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Obowiązkowym dokumentem dla parafii kościoła rzymsko - katolickiego jest powołanie proboszcza danej parafii, stanowiące podstawę do reprezentowania parafii i zaciągania  zobowiązań finansowych, wydawanych przez Kurię Metropolitarną. Dla parafii innych wyznań wymagany jest dokument porównywalny.

 6. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku dokumentów składanych w kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
 7. Oferty niezgodne ze wzorem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty

 1. Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 15 maja  2024 r. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia tego terminu.
 2. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu
  w Mrągowie.
 3. W skład Komisji Konkursowej wejdą:
  a) przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie,
  b) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.
 4. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego   (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 5. Komunikat o możliwości zgłaszania do składu Komisji Konkursowej osób, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.
 6. Zgłoszenia będzie można dokonywać pisemnie w terminie 14 dni od dnia ukazania się komunikatu, o którym  mowa  w  pkt 5.
 7. Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego odpisu KRS, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).
 8. Zarząd Powiatu w Mrągowie dokona wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej.   
 9. Ocena formalna oferty dokonywana jest w oparciu o kartę oceny formalnej oferty, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia. Na etapie oceny formalnej, podmiotowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub jednorazowe uzupełnienie oferty.

  Przy ocenie merytorycznej ofert będą stosowane następujące kryteria:
  a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
  b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,
  d) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  e) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
  f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 10. Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o kartę oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 11.  Każdy z członków Komisji dokonuje indywidualnej oceny oferty. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w ocenie.
 12.  Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu. Z czynności dokonywanych na każdym z posiedzeń Komisji sporządza się protokół. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu w Mrągowie wyników konkursu. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 13.  Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, którego wskazuje Zarząd Powiatu w Mrągowie.
 14.  Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania wniosków o przyznanie dotacji. Jej decyzja nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego podejmuje Zarząd Powiatu w Mrągowie.
 15.  Od decyzji Zarządu Powiatu w Mrągowie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.
 16.  W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, oferent dokona stosownej korekty kalkulacji przewidywanych kosztów.
 17.  Podpisanie umów z oferentami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony.
 18.  Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

VI. Zrealizowane przez Zarząd Powiatu w Mrągowie zadania publiczne tego samego rodzaju w roku 2023.

W budżecie Powiatu Mrągowskiego na rok 2023, na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym, zabezpieczono środki finansowe w wysokości 24 000 zł.

Konkurs obejmował trzy zadania z zakresu:

 1. Zadania w zakresie pomocy społecznej: 10 000 zł.
  Planowana wysokość dotacji na realizację zadania: 10 000 zł.
 2. Zadanie  z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego: 2 000 zł.  
  Planowana wysokość dotacji na realizację zadania : 2 000 zł
 3. Zadanie  z zakresu kultury fizycznej i sportu: 12 000 zł.
  Planowana wysokość dotacji na realizację zadania: 12 000 zł.                             

W  otwartym konkursie w wyznaczonym terminie złożono 9 ofert. Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała oferty, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację oraz podpisano umowy na  realizację zadania publicznego.

Dotację we wnioskowanej kwocie przyznano następującym oferentom:

 1. 6 000 zł - Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Wojciecha w Mrągowie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pt.: Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej – Stacja Pomocy Brata Gerarda w Mrągowie.
 2. 2 500 zł – Fundacja REI Rehabilitacja Edukacja Integracja w Mrągowie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pt.: pt.: Aktywne Wakacje.
 3. 1500 zł – Fundacja Fructus w Mrągowie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pt.: „Poznawanie powiatu mrągowskiego i okolic”.
 4. 2 000 zł – Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  pt.: ” Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2023 (Jubileusz 10-lecia)”.
 5. 4 000 zł – Mrągowska Grupa Regatowa w Mrągowie na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  pt.: „Regaty Mistrzostwa  Mrągowskiego Ośrodka Sportowego”.
 6. 2 000 zł – Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe w Mrągowie na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  pt.: „Młodzieżowe Zgrupowanie Reprezentantów Powiatu Mrągowskiego Kolarstwa Górskiego. Udział w Mistrzostwach Polski Białka Tatrzańska”.
 7. 2 000 zł - Klubowi Sportowemu „AS” Mrągowo na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  pt.:” Wspieranie wyjazdów dziecięcych i młodzieżowych reprezentacji klubów sportowych”
 8. 2 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy ATOS w Woźnicach na realizację zadania pt.:    ” Wspieranie wyjazdów dziecięcych i młodzieżowych reprezentacji klubów sportowych
 9. 2 000 zł – Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie na realizację zadania z zakresu dziedzictwa kulturowego i tradycji  pt.:  ” I Ogólnopolski Plener Rysunku Satyrycznego w Mrągowie”.

Podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, przekazano dotacje oraz podpisano umowy  na łączną kwotę 24 000 zł.

Niniejsze ogłoszenie oraz wyniki przeprowadzonej procedury konkursowej, zawierające wykaz podmiotów oraz zleconych zadań, na które przyznano dotacje i ich wysokość, zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu mrągowskiego oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

Autor: Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pliki do pobrania