Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 października 2020

Starosta Mrągowski uprzejmie informuje o zakończeniu konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały Nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Termin konsultacji ustalono w dniach od 16 września 2020 r. do 6 października 2020 r.

Wszelkie opinie do projektu należało przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Mrągowie lub złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie (pokój nr 15).

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone, w dniu 16. 09. 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

W wyniku ogłoszonych konsultacji do Starostwa Powiatowego w Mrągowie nie wpłynął żaden wniosek odnośnie konsultowanego projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie.

Pliki do pobrania