Podpisano umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 sierpnia 2020

W dniu 21 sierpnia br. pomiędzy Powiatem Mrągowskim, a Województwem Warmińsko – Mazurskim została podpisana umowa o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID – 19 w ramach projektu pn. „Pomagajmy Razem” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Kwota dofinansowania wynosi 328 108,70 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto osiem złotych 70/100), z czego 276 530,01 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści złotych 1/100) pokrywane jest ze środków Unii Europejskiej.

Grant realizowany będzie przez Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie. Głównym jego założeniem jest wspieranie osób będących pensjonariuszami DPS i znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się COVID-19.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie od lewej: Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jolanta Piotrowska, Wicestarosta Mrągowski - Sławomir Prusaczyk, Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala, Skarbnik Powiatu - Julita Koczkodon

    od lewej: Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jolanta Piotrowska, Wicestarosta Mrągowski - Sławomir Prusaczyk, Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala, Skarbnik Powiatu - Julita Koczkodon

  • Powiększ zdjęcie