Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 czerwca 2020

stypendium

Maturzysto !!!

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na pierwszym roku stacjonarnych (dziennych) studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2020/2021

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
 • pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców, lub opiekun prawny pracował w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej co najmniej 2 lata;
 • dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 90, liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu;
 • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
 • pochodzą z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż  1.820 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością (dochód wyliczony z czerwca 2020 roku).

Rekrutacja przebiega on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Kandydat do stypendium w terminie do dnia 14 września 2020 roku wypełnia wniosek on-line, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do dnia 24 września 2020 roku wysyła na adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021” (Segment IA) dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: http://www.stypendia-pomostowe.pl oraz w plikach do pobrania poniżej.

Informacji o Programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29

tel.: (42) 632-59-91, 631-95-58,

fax: (42) 630-27-81

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Olsztynie

10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6

 1. Paweł Mróz tel. (89) 524-88-95 p. 221
 2. Szymon Wiergowski tel. (89) 524-88-65 p. 219
 3. Joanna Długołęcka tel. (89) 524-89-35 p. 129

Autor: Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie

Pliki do pobrania