Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2018

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały Nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 09.11.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone, w dniu 11. 09. 2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego i na tablicy ogłoszeń
w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

 

Termin konsultacji ustalony został od 12.09.2018r. do 02.10.2018r.

 

W wyniku ogłoszonych konsultacji do Starostwa Powiatowego w Mrągowie nie wpłynął żaden wniosek odnośnie konsultowanego projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie.

 

Pliki do pobrania