Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 września 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/348/2011 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/348/2011 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Termin konsultacji: od 12. 09. 2018r. do 02. 10. 2018r.

Projekt rocznego programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest
na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat rocznego programu współpracy 

Formularze należy przesłać do dnia 02. 10. 2018r. na adres: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo lub złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie (pokój nr 15).

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Powiatu Mrągowskiego. 

Autor: Zarząd Powiatu w Mrągowie