Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Dofinansowanie w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnoprawnej"

Podsumowanie staży zagranicznych uczniów z CKZiU w Malmö

Przejdź do - Podsumowanie staży zagranicznych uczniów z CKZiU w Malmö

W ramach projektu "Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego", uczniowie trzeciej klasy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: Karolina, Patrycja, Oliwia, Julia, Aleksandra, Weronika, Jakub i Kacper odbywają miesięczne praktyki w lokalach gastronomicznych, natomiast uczniowie z klasy trzeciej technikum informatyki : Weronika, Robert, Damian, Dominik, Dawid, Filip oraz dwóch Jakubów odbywają staże zawodowe w firmie Skånefixaren.

20 maja 2022

Iwona Harasimowicz i Krystyna Drężek


Czytaj więcej o: Podsumowanie staży zagranicznych uczniów z CKZiU w Malmö

Zapytanie ofertowe na "Dostawę tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących"

  1. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że dnia 28.05.2022 r.  została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie: „Dostawa tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących”.

  2. Termin składania ofert do dnia  04.05.2022 r.  do godz. 13:00.

  3. W wyniku rozeznania rynku, dnia 05.05.2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 10122,90 zł brutto dla wykonawcy działającego pod nazwą:

BLACKLINE S.C.
ul.Chmielewskiego 20 C,
70-028 Szczecin

 

19 maja 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na "Dostawę tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących"

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział  w konkursie, w którym komisja ma opiniować.

2. Członkowie komisji konkursowej, będący przedstawicielami organizacji pozarządowych, o których mowa w punkcie 1 ogłoszenia, powoływani są do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

19 maja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.), art.190 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 447) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2025 r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”.
 

19 maja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 18.05.2022 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) i postanowieniami Uchwały Nr XLIX/219/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2022 rok” oraz Uchwały LI/227/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia  30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia  budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2022, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłaszając otwarty konkurs ofert, powołuje Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

18 maja 2022


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2022

Zarząd Powiatu w Mrągowie

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 528 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2020r.,  poz. 1057 ze zm.), Uchwały Nr XLIX/219/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2022 rok” oraz Uchwały LI/227/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia  30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia  budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2022 ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2022.

18 maja 2022


Czytaj więcej o: ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2022

Materiały filmowe promujące m.in. nieodpłatną pomoc prawną

Poniżej znajdują się aminowane spoty dotyczące promocji nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Linki do filmów

https://drive.google.com/file/d/1OS8R21OMkteC9YoZHO2NYr9fXCnqHQc_/view?usp=sharing  - nieodpłatna pomoc prawna

https://drive.google.com/file/d/1eQwCGOYFnXD0mexKLucb_D3Ae7N3FqzZ/view?usp=sharing - nieodpłatna mediacja

https://drive.google.com/file/d/1u04y_nmK5SocwjrDTgXzk1jB8wS_t9zd/view?usp=sharing - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Zachęcamy do zapoznia się z materiałami filmowymi. 

18 maja 2022

Fundacja Togatus Pro Bono


Czytaj więcej o: Materiały filmowe promujące m.in. nieodpłatną pomoc prawną

System dozoru elektronicznego

Na stronie Fundacji Togatus Pro Bono oraz na portalu społecznościowym Facebook znajduje się z artykuł pt. „SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO”.

Link do strony: http://fundacja.togatus.pl/system-dozoru-elektronicznego/

Link do portalu społecznościowego Facebook: https://www.facebook.com/fundacja.togatus

18 maja 2022

Fundacja Togatus Pro Bono


Czytaj więcej o: System dozoru elektronicznego

XI Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka

Przejdź do - XI Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

18 maja 2022

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie


Czytaj więcej o: XI Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka