OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 czerwca 2019

 

Na podstawie § 7 i 8 uchwały Nr 70/599/2004 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 8.10.2004 r. w sprawie zasad i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, powierzonego jednostką budżetowym i zakładowi budżetowemu, będących powiatowymi jednostkami organizacyjnymi Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego.

Przetarg odbędzie się 16.07.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie mieszczącego się przy ul. Nowogródzkiej 1 (w sali konferencyjnej)

Cena wywoławcza wynosi 7500zł, natomiast postąpienie ustala się na kwotę minimum 200,00 zł.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego ciągnika w kwocie równej 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy nr 60203000451110000002427420 prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A. do 16.07.2019 r., do godz. 900.

Wszelkich informacji udziela Pan Łukasz Serafin – nr tel. 89 741 95 88

 

Przedmiot przetargu:

 

RODZAJ POJAZDU:

CIĄGNIK ROLNICZY

MARKA I TYP:

URSUS C-355

NR REJESTRACYJNY:

OLM 092U

NR IDENTYFIKASCYJNY (VIN):

213767

ROK PRODUKCJI:

1974

STAN LICZNIKA:

4212 MOTOGODZIN

WARTOŚĆ SZACUNKOWA:

7500 ZŁ

POJEMNOŚĆ SILNIKA:

3120 cm3

INNE INFORAMACJE O STANIE TECHNICZNYM:

-uszkodzony rozrusznik

-uszkodzone hamulce

-uszkodzony tylny przekaźnik wału

                                                     Regulamin przetargu


 Postanowienia ogólne.

1.   Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie ciągnika rolniczego marki Ursus C355.
2. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny zbycia.
3. Przetarg może zostać unieważniony bez podania przyczyn. W takim przypadku wadium wpłacone przez Uczestników podlega niezwłocznemu zwrotowi.
 
 Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu

1. Uchwała Nr 70/599/2004 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 8.10.2004 r. w sprawie zasad i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, powierzonego jednostką   budżetowym i zakładowi budżetowemu, będących powiatowymi jednostkami organizacyjnymi.
2. Zgoda Zarządu Powiatu Mrągowskiego.
3. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny
 
 Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż ciągnika rolniczego marki Ursus C 355.
2. Przedmiot przetargu jest udostępniony celem zapoznania się z jego stanem technicznym i wyglądem w dniach 4 i 5 lipca 2019 r., w godz. 9.00 - 11.00.
3. Warunki zakupu zostały określone w ogłoszeniu o przetargu.
4. Cena wywoławcza pojazdu wynosi 7500 zł.

 Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu

1. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna lub osoba prawna.
2. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS-u lub CEIDG.  Przedstawiciele osób fizycznych lub prawnych występujących w przetargu winni legitymować się stosownym umocowaniem do występowania w przetargu w imieniu osoby  fizycznej lub prawnej.
3. Uczestnicy przystępując do przetargu nieograniczonego ustnego złożą oświadczenie o zapoznaniu się (i akceptacji) z treścią niniejszego regulaminu, wzoru umowy, a  także stanem technicznym pojazdu, którego kupnem są zainteresowani. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1, zaś wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego  regulaminu.
4. Oferent, zgodnie z ogłoszeniem o sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku ruchomego w kwocie  równej 750 zł (słownie; siedemset pięćdziesiąt złotych).
5. Wpłaty wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 60203000451110000002427420 prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A. do 16.07.2019 r., do godz. 900.
6. Wadium przepada na rzecz prowadzącego przetarg, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, z wyjątkiem wadium wpłaconego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. Wadium to  zalicza się na poczet ceny nabycia sprzętu.
8. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca pojazdu nie stawi się w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w  zawiadomieniu dotyczącym zawarcia umowy sprzedaży i uchyli się od zawarcia umowy.

 Komisja przetargowa.

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa  wyznaczona przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.
2. Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu przetargu oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa.
3. Zasady postępowania członków komisji:
1) komisja ma obowiązek traktować wszelkie materiały i informacje otrzymane w związku z postępowaniem jako poufne,
2) komisja ma obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając na względzie dobro Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie,
3) członkowie komisji składają oświadczenie o bezstronności postępowania (załącznik nr 2).

 W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie Zarządu Powiatu Mrągowskiego oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
2) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
3) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego  przetarg.
 
 Przetarg.

1. Przetarg prowadzi przewodniczący komisji przetargowej albo inny członek komisji wyznaczony przez kierownika jednostki, zwany dalej „prowadzącym licytację”.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą. Postąpienie ustala się na kwotę minimum  200,00 zł.
3. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny równej co najmniej cenie wywoławczej.
4. Wchodząc do sali przetargowej, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji:
 - dokument stwierdzający tożsamość,
 - dowód wpłaty wadium,
 - stosowne oświadczenia (załącznik nr 1).
5. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić dodatkowo pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami.
6. W sali przetargowej mogą przebywać jedynie uczestnicy przetargu i członkowie komisji przetargowej.
7. Przetarg otwiera prowadzący - przekazując uczestnikom informacje o ruchomości, cenę wywoławczą, termin uiszczenia ceny nabycia oraz wysokość postąpienia.
8. Prowadzący przetarg podaje do publicznej wiadomości nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do przetargu.
9. Prowadzący informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
10. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, do czasu trzykrotnego wywołania.
11. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać uczestnika, gdy inny oferent podczas przetargu przed ustaniem postąpień zaoferował cenę wyższą.
12. Po ustaniu zgłaszania postąpień, prowadzący przetarg wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę, dokonuje przybicia i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i   nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która przetarg wygrała.
13. Nabywcą zostaje uczestnik, który w przetargu zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu przetargui (zadeklarował najwyższą kwotę).
14. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.
15. Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci złożone wadium oraz prawo do kupna wynikające z przybicia.
16. Prowadzący przetarg w przypadku nie wyłonienia zwycięzcy przetargu podejmie odpowiednie kroki zmierzające do ogłoszenia kolejnego przetargu.
17. Wszelkie zastrzeżenia i wątpliwości dotyczące procedury i przebiegu przetargu rozstrzyga przewodniczący komisji.

 Zawarcie umowy.

1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7  dni roboczych od zakończenia przetargu na rachunek bankowy Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr  rachunku:60203000451110000002211110
2. Nabywca zobowiązany jest zapłacić jednorazowo cenę nabycia ruchomości w wysokości 100% ceny osiągniętej w przetargu, a nie uiszczenie tej kwoty powoduje odstąpienie  od zawarcia umowy.
3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca ruchomości nie stawi się, w ustalonym miejscu i terminie, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie może odstąpić od zawarcia  umowy, a wpłacone przez nabywcę wadium ulega przepadkowi na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.
4. Ewentualne koszty sporządzenia umowy sprzedaży ruchomości ponosi nabywca ruchomości.
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
6. W przypadku nieodebrania pojazdu w wyznaczonym terminie nabywca zostanie obciążony kosztami przechowywania pojazdu.
7. Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia lub ubytki w sprzedanej w wyniku przetargu ruchomości po terminie ich odbioru.