Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Starosty Mrągowskiego

Przejdź do - Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Starosty Mrągowskiego

W dniu 26 września 2017 r. na boiskach Orlik przy ul. Żołnierskiej oraz ul. Kopernika   odbył się Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Starosty Mrągowskiego.

W zawodach udział wzięło dziewięć drużyn z następujących szkół: Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie, Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Mrągowie, Szkoły Podstawowej w Warpunach, Szkoły Podstawowej w Pieckach, Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w ZOS „Baza” w Mrągowie, Szkoły Podstawowej w  Szestnie, Szkoły Podstawowej w Sorkwitach, Szkoły Podstawowej w Bożym oraz Szkoły Podstawowej w Mikołajkach.

11 października 2017

Paweł Romaniuk


Czytaj więcej o: Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Starosty Mrągowskiego

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych

Przejdź do - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych

28 września 2017r.,po raz kolejny odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych. Uczniowie walczyli o Puchar Starosty Mrągowskiego.

11 października 2017

Paweł Romaniuk


Czytaj więcej o: Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mrągowie

Przejdź do - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mrągowie

"Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń-Krutyński Piecek - Etap I"

Przejdź do - "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń-Krutyński Piecek - Etap I"

Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo - Kosewo – Etap I

Przejdź do - Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N  Muntowo - Kosewo – Etap I

5 października 2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie


Czytaj więcej o: Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo - Kosewo – Etap I

Informacja o wszczęciu postępowań przetargowych - dofinansowanie z PROW/ LGD

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie wszczyna postępowania przetargowe dla robót budowlanych, które zostały dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo - Kosewo – Etap I

5 października 2017

Anna Zyśk


Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postępowań przetargowych - dofinansowanie z PROW/ LGD

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały Rady
Powiatu w Mrągowie w sprawie „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

4 października 2017


Czytaj więcej o: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie i Mrągowskiego Centrum Kształcenia

projekt

Powiat Mrągowski otrzymał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dofinansowanie w kwocie 2.773.127,57 zł. Całość zadania planowania jest w wysokości 3.449.334,88 zł.

Wniosek złożono na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego”.

2 października 2017


Czytaj więcej o: Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie i Mrągowskiego Centrum Kształcenia

Powiat Mrągowski pozyskał 50.000,00 zł.

Przejdź do - Powiat Mrągowski pozyskał 50.000,00 zł.

Na wniosek Starosty Mrągowskiego Pana Antoniego Karasia oraz byłej Dyrektor Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” Pani Reginy Tołkowicz Urząd Marszałkowski Województwa W-M przyznał Powiatowi Mrągowskiemu dotacje celową w wysokości 50 tys. zł. na zakup sprzętu żeglarskiego dla grup sportowych w w/w szkole. Dziękujemy, oczekując na stosowną umowę, która pozwoli sfinalizować zakup sprzętu.

28 września 2017

Jolanta Puchalska-Olszewska


Czytaj więcej o: Powiat Mrągowski pozyskał 50.000,00 zł.