Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zrealizowano inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo – Kosewo, odcinek Muntowo – Śniadowo – ETAP II”

Informacja o zmianach zasobów złóż kopalin.

Uprzejmie przypominamy wszystkim przedsiębiorcom, eksploatującym złoża kopalin, o corocznym obowiązku sporządzenia informacji o zmianach zasobów złóż kopalin i przekazania jej państwowej służbie geologicznej w ustawowym terminie do dnia 15 marca.

Obowiązek prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin wynika z art. 101 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019 poz. 868, t.j. ze zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz.U.2011.262.1568 ze zm.).

Informujemy, że istnieje także obowiązek przesłania wypełnionych formularzy do właściwego organu koncesyjnego.

23 stycznia 2020


Czytaj więcej o: Informacja o zmianach zasobów złóż kopalin.

Podziękowanie

Termomodernizacja budynków szkół powiatu mrągowskiego

Powiat Mrągowski przeprowadził termomodernizację budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Projekt pn.:”Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych powiatu mrągowskiego” został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

16 stycznia 2020


Czytaj więcej o: Termomodernizacja budynków szkół powiatu mrągowskiego

Spotkanie świąteczno-noworoczne

W dniu 30 grudnia 2019 r. podczas XXI sesji Rady Powiatu w Mrągowie odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne, w którym udział wzięli radni Rady Powiatu oraz zaproszeni goście: przedstawiciele duchowieństwa, służb, inspekcji i straży, kierownicy jednostek powiatowych. Spotkanie było okazją do przekazania życzeń. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Rapkowski, w imieniu Rady Powiatu w Mrągowie, złożył najserdeczniejsze życzenia na Nowy Rok zgromadzonym gościom oraz za ich pośrednictwem wszystkim mieszkańcom naszego powiatu.

16 stycznia 2020


Czytaj więcej o: Spotkanie świąteczno-noworoczne

Ogłoszenie o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ogłasza nabór na stanowisko

– pracownik socjalny do spraw pieczy zastępczej.

Termin składania ofert do 31.01.2020r. do godz. 15:30.

Treść ogłoszenia  wraz z załącznikami w załączeniu.

15 stycznia 2020


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze

Informacja

Informujemy, iż zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych zlokalizowanej przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie, pracującej na potrzeby Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie, ul. Kormoranów 1, Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie dokonuje systematycznych badań wprowadzanych do środowiska ścieków (12 razy w roku) oraz prowadzi monitoring stanu wód odbiornika ścieków - Jeziora Juno (6 razy w roku).

Protokoły z badań przekazywane są organowi wydającymi pozwolenie tj. Staroście Mrągowskiemu. 

14 stycznia 2020


Czytaj więcej o: Informacja

Uroczystość święceń biskupich

Przejdź do - Uroczystość święceń biskupich

Dnia 11 stycznia 2020 r. w katedrze Ełckiej pw. św. Wojciecha Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka-Rogala wzięła udział w uroczystości święceń biskupich ks. Adriana Galbasa Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego - Księża Pallotyni),  ustanowionych przez Papieża Franciszka.

14 stycznia 2020


Czytaj więcej o: Uroczystość święceń biskupich

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

9 stycznia 2020


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 511  późn. zm.), art.190 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z  2019r. poz. 1111 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 marca 2020r. do 30 listopada 2022 r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”.

9 stycznia 2020


Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert