Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 20.03.2024r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2024.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz.571) i zapisami Uchwały Nr LXXIX/379/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2024 rok” oraz Uchwały LXXX/382/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia  19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024, Zarząd Powiatu w Mrągowie, ogłaszając otwarty konkurs ofert, powołuje Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

20 marca 2024

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE 

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 107), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2023 r.,  poz. 571), Uchwały Nr LXXIX/379/2023  Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2024 rok” oraz Uchwały LXXX/382/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia  19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia  budżetu powiatu mrągowskiego  na rok  2024, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2024.

20 marca 2024

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Plebiscyt na "Najpopularniejszego Samorządowca 2024"

Przejdź do - Plebiscyt na "Najpopularniejszego Samorządowca 2024"

19 marca 2024 r. w Olsztynie odbyła się 8. edycja Kongresu Przyszłości. Spotkanie samorządowców, przedstawicieli biznesu i nauki, to nie tylko dyskusje prowadzone w obszarze rozwoju Warmii i Mazur oraz wymiana wzajemnych doświadczeń, ale także okazja do wyróżnienia tych włodarzy, którzy swoją działalnością zasługują na słowo uznania.

20 marca 2024


Czytaj więcej o: Plebiscyt na "Najpopularniejszego Samorządowca 2024"

Klasa sportowa w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie

Przejdź do - Klasa sportowa w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 dokonało po raz pierwszy rekrutacji do klasy sportowej. W klasie tej uczą się i trenują piłkarze i siatkarki. Dzięki współpracy z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Piłki Nożnej został utworzony Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego, który ma na celu wspieranie rozwoju młodych piłkarzy przy jednoczesnym zapewnieniu im odpowiedniego kształcenia na poziomie ponadpodstawowym. 

19 marca 2024


Czytaj więcej o: Klasa sportowa w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie

20 lat lekkiej atletyki w Gminie Mikołajki

Przejdź do - 20 lat lekkiej atletyki w Gminie Mikołajki

UKS ATOS Woźnice w minioną sobotę obchodził swój jubileusz na okoliczność 20-lecia działalności. Z tej okazji 16 marca 2024 r. w Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach odbyła się uroczysta gala, na którą zaproszono obecnych i byłych zawodników, rodziców, trenerów, sympatyków oraz osób, które przyczyniły się do rozwoju klubu. Powiat Mrągowski reprezentowała Starosta Barbara Kuźmicka-Rogala na ręce której, złożono podziękowania za pomoc i wsparcie udzielane w trakcie dotychczasowej działalności organizacji. 

18 marca 2024


Czytaj więcej o: 20 lat lekkiej atletyki w Gminie Mikołajki

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz §3 ust. 1, §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO
OGŁASZA IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego:

12 marca 2024

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Konkurs "Pamiątka regionu Warmii i Mazur"

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”. W 2024 roku, konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

  1. „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2024”,
  2. „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię”.

Ostateczny termin składania prac upływa 26 kwietnia 2024 r.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.

8 marca 2024

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Czytaj więcej o: Konkurs "Pamiątka regionu Warmii i Mazur"

IX Europejski Kongres Samorządów

Przejdź do - IX Europejski Kongres Samorządów

W dniach 4-5 marca 2024 r. w Mikołajkach odbył się IX Europejski Kongres Samorządów. Powiat Mrągowski reprezentowała Starosta Barbara Kuźmicka-Rogala. Na forum poruszane były tematy związane z wyzwaniami z jakimi w ostatnich latach i obecnie mierzą się samorządy w obliczu pandemii, wojny w Ukrainie, kryzysu gospodarczego.

6 marca 2024


Czytaj więcej o: IX Europejski Kongres Samorządów

Rozporządzenie nr 1/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mrągowie

z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem rzekomego pomoru drobiu (Newcastle disease) u ptaków dzikich.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 5a, 7, 8a, 8c lit. c, pkt 8e, 10 i 11 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) oraz art. 60 lit. b, art. 64 i 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r. str. 1, z późn.zm.) i art. 63 ust. 1, art. 64 rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64) zarządza się, co następuje:

5 marca 2024

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie


Czytaj więcej o: Rozporządzenie nr 1/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mrągowie

INFORMACJA

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 15-02-2024 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł netto o nazwie: „Utworzenia elektronicznej bazy operatów technicznych wchodzących w skład zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie”.

29 lutego 2024

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: INFORMACJA