Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

III edycja Akcji Polskiej Organizacji Turystycznej " Polska zobacz więcej- weekend za pół ceny"

Przejdź do - III edycja Akcji Polskiej Organizacji Turystycznej " Polska zobacz więcej- weekend za pół ceny"

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła prace nad akwizycją Partnerów do trzeciej edycji akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, która w tym roku odbędzie się w dniach 6-8 października.

Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać swoje oferty od 10 lipca do 28 sierpnia.

Na początku września, po weryfikacji zgłoszonych ofert, Polska Organizacja Turystyczna rozpocznie kampanię promocyjną.

 

Osoby kontaktowe w podmiotowej sprawie:

Lider Projektu - Wicedyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej - Wojciech Ścibor wojciech.scibor@pot.gov.pl tel. 22 536 70 63

Dorota Szulc dorota.szulc@pot.gov.pl tel. 22 536 70 98 lub Joanna Turek joanna.turek@pot.gov.pl tel. 22 536 70 53

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.polskazobaczwiecej.pl

 

18 lipca 2017

Magdalena Gogolewska, Departament Turystyki Urzędu Marszłkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: III edycja Akcji Polskiej Organizacji Turystycznej " Polska zobacz więcej- weekend za pół ceny"

OGŁOSZENIE

 

 

            Na podstawie art. 38, art.40 ust.1 pkt.2, ust.2a i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), §3 §4, §6 i §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

                                         ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO  

                                                       OGŁASZA  I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY

                                                        NA  SPRZEDAŻ  NA  WŁASNOŚĆ  NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWYCH

                                                          stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego:

 

1. Przedmiot przetargu:

1) nieruchomość gruntowa położona w Rybnie oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 37, o powierzchni 1,8000 ha, zabudowana budynkiem internatu o powierzchni użytkowej 643,69 m², budynkiem stodoły o powierzchni użytkowej 356,95 m², budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 268,28 m². Dla działki nr 37 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00019646/7. Cena wywoławcza wynosi 500.000,00 zł.

2) nieruchomość gruntowa położona w Rybnie oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 276/2 o powierzchni 2,2200 ha, użytki rolne R IVa, R IVb i N. Dla działki nr 276/2 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00019647/4. Cena wywoławcza wynosi 70.000,00 zł.

Dla wyżej wymienionych nieruchomości nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity zapis dla tych terenów brzmi: „Obszar rolny w strefie zbiornika wód i zespołu przyrodniczego”. Nieruchomości opisane w pkt. 1 i 2 położone są w terenie uzbrojonym w pełną infrastrukturę techniczną. Nieruchomości nie są obciążone ciężarami, ograniczeniami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do nich postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez Powiat Mrągowski.

 

2. Wybór formy przetargu, jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz.585), w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz.2052 z późn. zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art.2a ust.1 i 2 oraz art.6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz.2052 z późn. zm.).

 

3. Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w punkcie czwartym (oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przetargu) zobowiązują się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:

       1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres, co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie Gminy Sorkwity – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Wójta Gminy Sorkwity,

       2) zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały przez okres, co najmniej 5 lat na terenie Gminy Sorkwity,

       3) oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej, współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej – należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą, lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Wójta,

       4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z art.6 ust.2 pkt.2 i ust.3 oraz art.7 ust.9 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz.2052 z późn. zm.) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109),

       5) potwierdzenie wpłacenia wadium,

       6) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

       7) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości  - podstawa prawna art. 23 ust.1 pkt.1 i 2, art.24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922),

       8) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 

4. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy zgłosić do dnia 26 września 2017 r. Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 3 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 3 października 2017 r. działki w Rybnie” należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Mrągowie w terminie do dnia 26 września 2017 r., pokój nr 15, ul.Królewiecka 60A.

 

5. Do dnia 29 września 2017 r. zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

 

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (w pieniądzu) w wysokości 10% ceny wywoławczej, do dnia 25 września 2017 r., na r-k Starostwa Powiatowego w Mrągowie w banku Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Mrągowie 62 2030 0045 1110 0000 0220 7000. Wadium należy wpłacić odrębnie na każdą nieruchomość podając informację, której nieruchomości dotyczy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

 

7. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 3 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A w sali nr 8, nieruchomość nr 1.1 o godzinie 900, nieruchomość nr 1.2 o godzinie 9²°. Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

8. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Zarządowi Powiatu Mrągowskiego przysługuje prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w trybie i na zasadach określonych w ww. zarządzenia.

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT PRZETARGU UDZIELA WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI STAROSTWA POWIATOWEGO W MRĄGOWIE UL. KRÓLEWIECKA 27,

 tel. (0-89) 741 0170, 741 0172.

 

 

17 lipca 2017


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Wykaz wolnych miejsc w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie  informuje o wolnych miejscach w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie.

Szczegółowe  informacje w załączeniu

14 lipca 2017

Paweł Długoborski, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie


Czytaj więcej o: Wykaz wolnych miejsc w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie

Uroczystość pożegnania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie

Przejdź do - Uroczystość pożegnania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie

29 czerwca 2017 roku przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu mrągowskiego, zaprzyjaźnionych instytucji, służb mundurowych i przedsiębiorstw wzięli udział w uroczystości pożegnania ze sztandarem bryg. Marka Dobrzyckiego. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej po prawie 30-letniej służbie odszedł na zasłużoną emeryturę. Były podziękowania, kwiaty oraz życzenia wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia. Starostę Mrągowskiego na uroczystości reprezentował Jan Łuński Radny Rady Powiatu Mrągowskiego.

10 lipca 2017

Jolanta Puchalska - Olszewska


Czytaj więcej o: Uroczystość pożegnania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie

OGŁOSZENIE

Spotkania  informacyjno - szkoleniowe  w  zakresie  dofinansowania  ze  środków  PO  RYBY  2014 - 2020

 

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania szkoleniowo-informacyjne dotyczące ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Na spotkaniu omówione zostaną procedury naboru i oceny wniosków oraz zasady wypełniania formularza o przyznanie dofinansowania.

•  10  lipca  2017 r. godz. 10.00 – Mrągowo,  sala  sesyjna  Urzędu  Gminy  Mrągowo  przy  ul. Królewieckiej,
•  11  lipca  2017 r. godz. 10.00 – Pisz,  sala  konferencyjna  Starostwa  Powiatowego,  ul. Warszawska 1
 

 

 

30 czerwca 2017

Katarzyna Adamiak, LGD "Mazurskie Morze"


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mrągowie  prowadzi  nabór  osób  chętnych   do udziału    w  programie  korekcyjno – edukacyjnym  dla  osób  stosujących  przemoc   w  rodzinie.

 

29 czerwca 2017

Bożena Kulikowska


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Zmiana rozkładu lotów do Londynu Luton

 Od piątku, 23 czerwca 2017, zmianie ulega rozkład lotów w obu kierunkach na trasie Londyn-Luton – Port Lotniczy Olsztyn-Mazury.  Połączenie obsługiwane jest przez węgierską linię lotniczą Wizz Air. Bilety dostępne są w sprzedaży na stronie internetowej  www.mazuryairport.pl  a ich ceny zaczynają się od 99 zł.

 

 

  Poniedziałek Środa Piątek
Przylot 10:55 10:55 10:55
Odlot 11:25 11:25 11:25

  

 

 

 

 

Kontakt dla mediów: 

Dominik Markowski

tel. 882 027 587

e-mail: d.markowski@mazuryairport.pl

                                                                                   
 

 

26 czerwca 2017

Dominik Markowski, Port Lotniczy Olsztyn - Mazury


Czytaj więcej o: Zmiana rozkładu lotów do Londynu Luton

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. ,,Małe i duże drapieżniki występujące w lasach Powiatu Mrągowskiego”.

Przejdź do - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. ,,Małe i duże drapieżniki występujące w lasach Powiatu Mrągowskiego”.

Dnia 20.06.2017r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego pt. ,,Małe i duże drapieżniki występujące w lasach Powiatu Mrągowskiego”.

 

22 czerwca 2017

Katarzyna Kaczyńska


Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. ,,Małe i duże drapieżniki występujące w lasach Powiatu Mrągowskiego”.

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd  Powiatu  w  Mrągowie  ogłasza  konkurs  na   kandydata  na stanowisko  dyrektora Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie, ul. Nadbrzeżna 4, 11-700 Mrągowo

19 czerwca 2017

Zarząd Powiatu


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, ul. Sobczyńskiego 1A, 11-700 Mrągowo

19 czerwca 2017

Zarząd Powiatu


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie