Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) oraz rozdziału X Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/148/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3. 11. 2020 r.

25 maja 2022


Czytaj więcej o: Sprawozdanie

Zapytanie ofertowe na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 26-04-2022 r. została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”.

2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 17-05-2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie  Umowy o wartości  59 800,14 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

Pcnet Grześkiewicz Zaliński Spółka Jawna,
10-350 Olsztyn,
Żeromskiego 5/2a.

25 maja 2022


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

Zapytanie ofertowe na "Podział działki nr 14-37 obręb Rybno Gmina Sorkwity”

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 06-05-2022 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie : „Podział działki nr 14-37 obręb Rybno Gmina Sorkwity”.

2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 17-05-2022 r. r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*) o wartości 2.500,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Wasilewski,
11-700 Mrągowo,
ul. Wolności 26A.

25 maja 2022

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na "Podział działki nr 14-37 obręb Rybno Gmina Sorkwity”

Psychologiczne badanie naukowe

Nazywam się Aleksander Smyrek, jestem studentem V roku psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie na swoich stronach, portalach, fanpage'ach na social mediach linku do mojego badania naukowego. Badanie to jest częścią mojej pracy magisterskiej, a dotyczy poziomu odczuwanego stresu oraz czynników wpływających na jego wartość. Zarówno badanie, jak i moja praca, mają potencjał rozwojowy. Wyniki badania mogą w przyszłości posłużyć jako baza do rozwoju badań nad trenowaniem, ćwiczeniem i wzmacnianiem ludzkiej odporności na stres (prędkości powrotu do równowagi psychicznej po narażeniu na bodziec stresowy).

25 maja 2022

Aleksander Smyrek SWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu


Czytaj więcej o: Psychologiczne badanie naukowe

Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023

Przejdź do - Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie informuje, że rozpoczęła się realizacji XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych skierowanych do maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGR, którzy rozpoczną naukę na studiach stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach.

23 maja 2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie


Czytaj więcej o: Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023

Dofinansowanie w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnoprawnej"

Podsumowanie staży zagranicznych uczniów z CKZiU w Malmö

Przejdź do - Podsumowanie staży zagranicznych uczniów z CKZiU w Malmö

W ramach projektu "Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego", uczniowie trzeciej klasy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: Karolina, Patrycja, Oliwia, Julia, Aleksandra, Weronika, Jakub i Kacper odbywają miesięczne praktyki w lokalach gastronomicznych, natomiast uczniowie z klasy trzeciej technikum informatyki : Weronika, Robert, Damian, Dominik, Dawid, Filip oraz dwóch Jakubów odbywają staże zawodowe w firmie Skånefixaren.

20 maja 2022

Iwona Harasimowicz i Krystyna Drężek


Czytaj więcej o: Podsumowanie staży zagranicznych uczniów z CKZiU w Malmö

Zapytanie ofertowe na "Dostawę tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących"

  1. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że dnia 28.04.2022 r. została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie: „Dostawa tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących”.

  2. Termin składania ofert do dnia  04.05.2022 r.  do godz. 13:00.

  3. W wyniku rozeznania rynku, dnia 05.05.2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 10122,90 zł brutto dla wykonawcy działającego pod nazwą:

BLACKLINE S.C.
ul.Chmielewskiego 20 C,
70-028 Szczecin

 

19 maja 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na "Dostawę tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących"

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział  w konkursie, w którym komisja ma opiniować.

2. Członkowie komisji konkursowej, będący przedstawicielami organizacji pozarządowych, o których mowa w punkcie 1 ogłoszenia, powoływani są do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

19 maja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.), art.190 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 447) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2025 r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”.
 

19 maja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert