Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Nabór do Straży Granicznej

nabór

27 marca 2024

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej


Czytaj więcej o: Nabór do Straży Granicznej

Gratulacje

W związku z wyróżnieniem Pani Barbary Kuźmickiej-Rogala Starosty Mrągowskiego tytułem „Najpopularniejszego samorządowca Warmii i Mazur 2024”, poniżej zamieszczamy list przekazany przez Pana Andrzeja Zakrzewskiego Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie.

gratulacje

26 marca 2024


Czytaj więcej o: Gratulacje

Zapytanie ofertowe „Wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa”

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 19-03-2024 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie: „Wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa”.

22 marca 2024

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe „Wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa”

Informacja

Na stronie internetowej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!
Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

22 marca 2024

Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS


Czytaj więcej o: Informacja

Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – organ doradczy Minister Agnieszki Buczyńskiej Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłaszają konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ” w Nowym Jorku.
Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która jako Młodzieżowy Delegat RP weźmie udział w 79. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

21 marca 2024


Czytaj więcej o: Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 20.03.2024r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2024.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz.571) i zapisami Uchwały Nr LXXIX/379/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2024 rok” oraz Uchwały LXXX/382/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia  19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024, Zarząd Powiatu w Mrągowie, ogłaszając otwarty konkurs ofert, powołuje Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

20 marca 2024

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE 

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 107), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2023 r.,  poz. 571), Uchwały Nr LXXIX/379/2023  Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2024 rok” oraz Uchwały LXXX/382/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia  19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia  budżetu powiatu mrągowskiego  na rok  2024, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2024.

20 marca 2024

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Plebiscyt na "Najpopularniejszego Samorządowca 2024"

Przejdź do - Plebiscyt na "Najpopularniejszego Samorządowca 2024"

19 marca 2024 r. w Olsztynie odbyła się 8. edycja Kongresu Przyszłości. Spotkanie samorządowców, przedstawicieli biznesu i nauki, to nie tylko dyskusje prowadzone w obszarze rozwoju Warmii i Mazur oraz wymiana wzajemnych doświadczeń, ale także okazja do wyróżnienia tych włodarzy, którzy swoją działalnością zasługują na słowo uznania.

20 marca 2024


Czytaj więcej o: Plebiscyt na "Najpopularniejszego Samorządowca 2024"

Klasa sportowa w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie

Przejdź do - Klasa sportowa w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 dokonało po raz pierwszy rekrutacji do klasy sportowej. W klasie tej uczą się i trenują piłkarze i siatkarki. Dzięki współpracy z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Piłki Nożnej został utworzony Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego, który ma na celu wspieranie rozwoju młodych piłkarzy przy jednoczesnym zapewnieniu im odpowiedniego kształcenia na poziomie ponadpodstawowym. 

19 marca 2024


Czytaj więcej o: Klasa sportowa w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie

20 lat lekkiej atletyki w Gminie Mikołajki

Przejdź do - 20 lat lekkiej atletyki w Gminie Mikołajki

UKS ATOS Woźnice w minioną sobotę obchodził swój jubileusz na okoliczność 20-lecia działalności. Z tej okazji 16 marca 2024 r. w Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach odbyła się uroczysta gala, na którą zaproszono obecnych i byłych zawodników, rodziców, trenerów, sympatyków oraz osób, które przyczyniły się do rozwoju klubu. Powiat Mrągowski reprezentowała Starosta Barbara Kuźmicka-Rogala na ręce której, złożono podziękowania za pomoc i wsparcie udzielane w trakcie dotychczasowej działalności organizacji. 

18 marca 2024


Czytaj więcej o: 20 lat lekkiej atletyki w Gminie Mikołajki