Ośrodek AiPKZ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

"Ośrodek Aktywizacji i Planowania Kariery Zawodowej w Powiecie Mrągowskim - II etap"

Informacje o projekcie:

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Województwo: Warmińsko – Mazurskie

Instytucja prowadząca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Nr Konkursu: 2/POKL/9.2/2010

Tytuł projektu: Ośrodek Aktywizacji i Planowania Kariery Zawodowej w Powiecie Mrągowskim  - II edycja

Okres realizacji: Od 01.08.2010r. do 31.07.2012r.

Obszar realizacji:  Województwo: warmińsko – mazurskie

Powiat: Powiat Mrągowski

 

Cel Projektu

Głównym celem proj. jest zwiększenie szans uczniów i uczennic ze szkół o kształceniu zawod. na rynku pracy i dostosowanie ich umiejętności do potrzeb tego rynku ppoprzez wdrożenie efektywnych programów doradztwa zawod. i aktywniejsze włączanie pracodawców w proces kształcenia.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie dostępu do usług poradnictwa i doradztwa edukac.-zawod. poprzez działanie OAiPKZ z zapewnieniem równego dostępu uczniów i uczennic
  • przygotowanie uczniów i uczennic szkół zawod. do planowania dalszej ścieżki kariery edukac.–zawod. oraz opracowywania indywidualnego planu kariery
  • kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy wśród młodzieży
  • kształtowanie wśród młodzieży umiejęt. racjonalnych wyborów i radzenia sobie na współczesnym rynku pracy
  • przygotowanie i rozpowszechnianie skryptów związanych z zasadami równości szans i przełamywaniem dyskryminacji i segregacji na rynku pracy
  • kształtowanie postaw pozbawionych stereotypowego postrzegania kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Planowane w proj. działania będą wpisywać się w programy rozwojowe 5 szkół w zakresie doradztwa zawod.

 

Więcej informacji na stronie projektu: www.osrodek.powiat.mragowo.pl

Autor: Marek Szmigiel