Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

KOMUNIKAT

dotyczący otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

25 listopada 2015

Anna Świder


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1118, z późn. zm.) i art. 11 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 poz. 1255)

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

2 listopada 2015

Zarząd Powiatu


Dodatkowe źródło finansowania celów organizacji non profit

Przejdź do - Dodatkowe źródło finansowania celów organizacji non profit

FaniMani.pl udostępniło swoim użytkownikom możliwość zbierania środków z zakupów internetowych. To bezpłatne narzędzie, z którego mogą korzystać organizacje non profit.

22 października 2015


Czytaj więcej o: Dodatkowe źródło finansowania celów organizacji non profit

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie: „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok”.

15 października 2015


Czytaj więcej o: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Jak przygotować projekt w ramach konkursu FIO

Przejdź do - Jak przygotować projekt w ramach konkursu FIO

 

Przewodnik dla organizacji jak przygotować projekt w ramach konkursu FIO.

Publikacja opracowana przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

21 września 2015


Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/348/2011 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

21 września 2015


Czytaj więcej o: Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ogłasza konkurs ofert na 2016 rok

Przejdź do - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ogłasza konkurs ofert na 2016 rok

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW;

 

11 września 2015

Anna Świder


Czytaj więcej o: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ogłasza konkurs ofert na 2016 rok

Zapraszamy do dialogu obywatelskiego!

Wszystkie organizacje pozarządowe i samorządy z terenu powiatu mrągowskiego, zainteresowane rozwojem dialogu obywatelskiego na szczeblu lokalnym i regionalnym zapraszamy do udziału w spotkaniach warsztatowych, organizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dialog obywatelski sieci powiatów mazurskich”.

 

31 marca 2015

Anna Świder


Czytaj więcej o: Zapraszamy do dialogu obywatelskiego!

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015.

30 marca 2015

Anna Świder


Czytaj więcej o: WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH