Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2023

3 czerwca 2024

Herb Powiatu Mrągowskiego

Powiat Mrągowski  

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023

Mrągowo, maj 2024 r.

 

WPROWADZENIE 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu zobowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu w Mrągowie sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

Projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i pomiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z ww. projektem zostało umieszczone w dniu 13 października 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na powiatowej stronie internetowej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich wniosków i uwag w formie pisemnej na załączonym do ogłoszenia formularzu poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną lub złożenie osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie. W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły udziału żadne podmioty, w związku z powyższym nie wpłynęły wnioski i uwagi dotyczące ww. projektu.

Sprawozdanie z przebiegu  oraz z wyników konsultacji  ww. projektu  zostało opublikowane 21.11.2022 roku, zgodnie z Uchwałą nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Roczny Program Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 został przyjęty przez Radę Powiatu w Mrągowie Uchwałą nr LXIV/292/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.

Głównym celem Programu współpracy na rok 2023 było kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez:

            Celami szczegółowymi programu są:

W celu rzetelnego sposobu realizacji zadań własnych Powiatu Mrągowskiego, za priorytetowe zadania publiczne w roku 2023 uznano:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

2. Zadania w zakresie pomocy społecznej:

- organizowanie czasu wolnego, terapii, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i  osób po aktywności zawodowej.

 3. Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego  :

 - rozwój świadomości kulturowej,

- promocja dziedzictwa kulturowego i lokalnych tradycji,

- działania kulturalne seniorów, osób po aktywności zawodowej.

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

Zadania publiczne to działania samorządu terytorialnego realizowane na podstawie ustaw. Zgodnie z Konstytucją zadania własne jednostek samorządu terytorialnego to zadania publiczne, które służą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej.

Zadania własne muszą spełniać następujące warunki:

• zadanie musi mieć charakter lokalny;

• samorząd terytorialny finansuje lub dofinansowuje wykonywane zadania;

• otrzymane przez JST zadania oparte są na zasadzie decentralizacji;

• podmiot reprezentujący JST wykonuje zadania samodzielnie i działa we własnym  imieniu;

• celem wykonywanych zadań jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej.

FORMY WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ

Powiat Mrągowski wspiera lokalną społeczność poprzez ogłoszenie konkursów na wsparcie realizacji zadań ujętych w Rocznym Programie Współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 i o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

1. OTWARTE KONKURSY OFERT

W budżecie Powiatu Mrągowskiego na rok 2023, na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym, zabezpieczono środki finansowe w wysokości 24 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). W celu zlecenia realizacji zadań publicznych powiatu organizacjom pożytku publicznego w roku 2023 przeprowadzono  otwarty konkurs  ofert.

Otwarty konkurs ofert ogłoszono Uchwałą Nr 253/1850/2023 Zarządu Powiatu w Mrągowie  z dnia 22.03.2023 r., który obejmował trzy zadania z zakresu:

1. Zadanie z zakresu pomocy społecznej  .

Planowana wysokość dotacji na realizację zadania 10 000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Zadania z zakresu kultury i  dziedzictwa kulturowego.

Planowana wysokość dotacji na realizację zadania 2 000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych).

3. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Planowana wysokość  dotacji na realizację zadania 12.000 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych).

Oferty w otwartym konkursie złożyło 9 oferentów;

Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Mrągowie Uchwałą Nr 257/1910/2023 z dnia 19.04.2023r. do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na  realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego, pozytywnie zaopiniowała złożone oferty, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację i podpisano umowy o realizację zadania publicznego.

Dotację we wnioskowanej kwocie na zadanie w zakresie pomocy społecznej przyznano następującym oferentom:

 na zadanie w zakresie kultury fizycznej przyznano dotację następującym oferentom:

oraz na zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego

Podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, przekazano dotację oraz podpisano umowy na łączną kwotę przeznaczoną na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w 2023 roku, która wyniosła 24 000 zł.

2. ROZLICZENIE ORAZ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI WSPIERANYCH ZADAŃ

Organizacje pożytku publicznego, którym przekazano dotacje na realizacje zadań publicznych zostały zobowiązane do złożenia sprawozdania końcowego z ich realizacji oraz wydatkowania przekazanych im środków. Pracownik merytoryczny Starostwa Powiatowego  w Mrągowie dokonał analizy przedłożonych sprawozdań, pod kątem ich zgodności z podpisanymi umowami. Wyniki kontroli przedłożono Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

Zadania w zakresie pomocy społecznej

Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Mrągowie

Pozytywnie ocenia się działania Parafii Rzymskokatolickiej św. Wojciecha w Mrągowie pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne pn. „Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej - Stacja Pomocy Brata Gerarda w Mrągowie. Środki dotacji wydatkowane były zgodnie z celem na jakie zostały przyznane. Dotacja została wydatkowana w całości a sprawozdanie końcowe złożone na właściwym formularzu i dostarczone w terminie.

Celem głównym realizacji zadania była nieodpłatna stała opieka pielęgniarsko – rehabilitacyjno - socjalna osób chorych, starszych i niepełnosprawnych z terenu powiatu mrągowskiego, bezpośrednio w ich środowisku domowym, a także świadczenie usług wspierających o charakterze pielęgniarsko – rehabilitacyjno - socjalnym w zorganizowanych do tego celu pomieszczeniach Parafii Rzymskokatolickiej.

W rezultacie przeprowadzonych działań w zakresie  zadania publicznego na terenie powiatu mrągowskiego, rozwiązano wiele problemów społecznych  osób chorych, starszych i niepełnosprawnych a także złagodzono  negatywne skutki marginalizacji, wykluczania i zaniedbywania tychże osób. Poprawił się stan zdrowia oraz kondycja psycho – fizyczna osób chorych, starszych i niepełnosprawnych z terenu powiatu mrągowskiego, wspieranych i rehabilitowanych w czasie świadczonej opieki i pielęgnacji a także podczas organizowanych i prowadzonych zajęć i o charakterze rehabilitacyjnym. Stwierdzono również, że realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem.  Zaplanowane cele i zakładane rezultaty zostały osiągnięte w 100 %.

Fundacja REI

Pozytywnie ocenia się działania Fundacji REI w Mrągowie pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne pn. –„Aktywne Wakacje”. Środki dotacji wydatkowane były zgodnie z celem na jakie zostały przyznane, dotacja została wydatkowana w całości a sprawozdanie końcowe złożone na właściwym formularzu i dostarczone w terminie.

Celem ogólnym realizacji zadania było organizowanie różnorodnych zajęć sportowych, plastycznych, edukacyjnych, terapeutycznych. Zadanie „Aktywne Wakacje” odbywało się w miejscach zainteresowania kulturowego, edukacyjnego oraz na terenach przyrodniczych w miejscach kontaktu ze zwierzętami oraz rekreacji ruchowej. Dzieci i młodzież niepełnosprawna  miała możliwość spędzenia aktywnie czasu w Warmiolandii - wyjątkowej sali zabaw dla dzieci w Olsztynie, w Papugarni w Olsztynie oraz w Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie. Uczestnicy mieli możliwość poznania własnego środowiska, regionu, historii i sprzętu wojskowego, kontaktu i obcowania ze zwierzętami oraz spędzenia czasu na wspaniałej zabawie i relaksie. Inicjatywa Aktywne Wakacje miała kształtować pozytywne postawy oraz dobry stosunek do otoczenia, który jest tak ważny u osób z niepełnosprawnością. Zadanie Aktywne Wakacje miało na celu integrację oraz poznanie dalszego otoczenia, a także zaspokajanie potrzeb zdobywania wiedzy, oraz miało dać duże możliwości doświadczeń. Szereg zajęć miało na celu usprawnianie ruchowe, usprawnianie motoryki małej, aktywności fizycznej oraz pracy zespołowej i integracji. Założone cele i zakładane rezultaty zostały zrealizowane. Przeprowadzony został letni cykl warsztatów integracyjnych, ruchowych, poznawczych i integracyjnych oraz zorganizowano 2 wycieczki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu mrągowskiego. Szereg zajęć miało na celu usprawnianie ruchowe, usprawnianie motoryki małej, aktywności fizycznej oraz pracy zespołowej i integracji, które dzięki ww. zadaniu zostało zrealizowane.

Fundacja FRUCTUS

Pozytywnie ocenia się działania Fundacji FRUCTUS w Mrągowie pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne pn. – „Poznawanie powiatu mrągowskiego i okolic”. Środki dotacji wydatkowane były zgodnie z celem na jakie zostały przyznane, dotacja została wydatkowana w całości  a sprawozdanie końcowe złożone na właściwym formularzu i dostarczone w terminie.

Celem głównym realizacji zadania było zwiększenie aktywności społecznej  dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin poprzez udział w integracyjnych wydarzeniach kulturalnych i  rekreacyjno - sportowych. Zorganizowane zostały 2 wydarzenia kulturalne -  wyjazd na przedstawienie do Teatru Lalek w Olsztynie i wspólne seanse kinowe,  mające na celu wspieranie ich aktywności w funkcjonowaniu w społeczeństwie. W czasie realizacji projektu odbyło się 8 dwugodzinnych cyklicznych zajęć dla dzieci i młodzieży w  Grupie Wsparcia Parasol, podczas których uczestnicy integrowali się pod opieką doświadczonej kadry pedagogicznej i terapeutycznej.

Udział uczestników potwierdzono listami obecności i zdjęciami.

Podczas zajęć z pedagogiem i psychologiem, uczestnicy podejmowali wyzwania w postaci poruszania się  w przestrzeni publicznej ucząc się prawidłowych zachowań. Poprzez wizyty w miejscach publicznych, dzieci stawały przed wyzwaniem jakim jest zachowanie się w danej sytuacji, mogąc przyswoić odpowiednie wzorce.

 W trakcie zajęć dzieci rozwijały swoje zainteresowania oraz zdolności manualne. Jest to grupa zagrożona wykluczeniem społecznym, która słabo angażuje się w aktywność z powodu barier w dostępie do różnorodnych form kultury oraz niskiej samooceny. Spędzanie wolnego czasu w domu powoduje również obniżenie sprawności sportowej. Rodzice indywidualnie napotykają różne problemy w korzystaniu z miejsc kultury - dzieci często zachowują się nieadekwatnie do sytuacji, co jest dodatkowym czynnikiem frustrującym opiekuna. Szkoły organizują wspólne wyjścia dla dzieci, ale jedynie w czasie trwania zajęć szkolnych. Czas wolny, dzieci nierzadko spędzają w domu.   

Realizacja zadania w pełni przyczyniła się do osiągnięcia  jego celów. Przedstawione w ofercie cele zostały spełnione.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „CZOS”

Pozytywnie ocenia się działania Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego „ Czos” w Mrągowie pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne pn. - „Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2023”(Jubileusz 10-lecia)”. Środki dotacji wydatkowane były zgodnie z celem na jakie zostały przyznane, dotacja została wydatkowana w całości a sprawozdanie końcowe złożone na właściwym formularzu i dostarczone w terminie.

Celem głównym realizacji zadania było zorganizowanie oraz promocja ogólnopolskiego cyklu regat „Żeglarskie Grand Prix Warmii i Mazur”- Żeglarskie Grand Prix Mrągowa na jeziorze Czos w Mrągowie. Wszystkie zaplanowane  cele i zakładane  rezultaty, zostały osiągnięte w 100%. Zorganizowano cykl regat Żeglarskich w terminach 17-18.06.2023 r., II eliminacja ŻGP Warmii i Mazur, eliminacja Podlaskiej Ligi Żeglarskiej w Mrągowie 12-13.08.2023 r – Puchar Klasy OK Dinghy, Puchar Klasy Korsarz, Błękitna Wstęga Jeziora Czos, III eliminacja ŻGP Warmii i Mazur i 23-24.09.2023 r.,- Finał X lecia Żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur w wyniku których ponad 120 zawodników nabyło umiejętności prawidłowego żeglowania i zachowania się w obliczu różnych zagrożeń związanych z wodą. Imprezy kierowane były zarówno dla początkujących żeglarzy a także dla doświadczonych zawodników startujących w innych imprezach rangi ogólnopolskiej, a poszczególne regaty były także wpisane do wielu innych kalendarzy klas sportowych.

Mrągowska Grupa Regatowa

Pozytywnie ocenia się działania Mrągowskiej Grupy  Regatowej w Mrągowie pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne pn. - „Regaty Mistrzostwa Mrągowskiego Ośrodka Sportowego”. Środki dotacji wydatkowane były zgodnie z celem na jakie zostały przyznane, dotacja została wydatkowana w całości a sprawozdanie końcowe złożone na właściwym formularzu i dostarczone w terminie.

Celem ogólnym realizacji zadania było  dotarcie do jak najszerszego grona społeczeństwa z ofertą alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, jaką jest żeglarstwo. Miało przyczynić się to  do rozwiązania  problemu niskiej aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz integrowanie aktywności sportowej rodziców. Głównie miało to zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania sportu w tym przypadku żeglarstwa i przełożyć się na większą aktywność fizyczną uczestników, nauczyć budowania koleżeńskich relacji, zasad fairplay. Zadanie miało zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego spędzenia czasu wolnego, które odciągnie dzieci i młodzież od komputerów. Celem zadania było również promowanie zdrowego stylu życia  i przeciwdziałania  chorobom cywilizacyjnym (nadwaga czy otyłość), wykluczeniu społecznemu czy zjawiskom patologii społecznej. Założone cele i zakładane rezultaty zostały zrealizowane.

W dniach 29.09. - 01.10.2023 r. odbyły się regaty "Mistrzostwa Mrągowskiego Ośrodka Sportowego", które przyniosły liczne osiągnięcia. Zespół organizacyjny skutecznie zrealizował proces rejestracji uczestników, gromadząc niezbędne dokumenty, a każdy z nich otrzymał kompletny pakiet startowy. Ośrodek Sportowy został starannie przygotowany, podzielony na strefy startową, metę, obszar piknikowy oraz miejsca dla drużyn technicznych. W sumie odbyło się 7 wyścigów w klasie optimist 8 w bic techno, 10 w 420 oraz 2 w Olboy, nadzorowanych przez sędziów i zespół bezpieczeństwa, co zapewniło przestrzeganie zasad fair play i bezpieczeństwo uczestników. Kampania promocyjna przyczyniła się do zwiększenia świadomości bezpiecznego zachowania nad wodą. Ostateczne rezultaty zadania obejmują nie tylko udane przeprowadzenie regat, lecz także budowanie trwałych więzi społeczności lokalnej oraz propagowanie żeglarstwa jako dostępnej i atrakcyjnej formy aktywności.

Klub Sportowy „AS” Mrągowo

Pozytywnie ocenia się działania Klubu Sportowego „AS” Mrągowo w Mrągowie pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne pn. - „Wspieranie wyjazdów dziecięcych  i młodzieżowych reprezentacji klubów sportowych”. Środki dotacji wydatkowane były zgodnie z celem na jaki zostały przyznane. Dotacja została wykorzystana  w całości a sprawozdanie końcowe złożone na właściwym formularzu i dostarczone w terminie.

Realizowane zadanie miało na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz inwestowanie w kapitał ludzki poprzez m.in. przekazywanie odpowiednich wzorców zachowań, żywieniowych czy propagowanie wolontariatu. W ramach zadania został rozegrany 1 Turniej Ogólnopolski. Poprzez udział w turnieju realizowane zadanie miało na celu m.in. zaspokoić potrzeby rozwoju dzieci takie jak: współzawodnictwo, przynależność do grupy, nauka i samodoskonalenie oraz brania odpowiedzialności za siebie i innych oraz poprawić kondycję fizyczną. Założone cele i zakładane rezultaty zostały zrealizowane.

W ramach turnieju ogólnopolskiego, który odbył się w dniach 20-22 października 2023 r, w Pruszkowie zawodnicy rozegrali 5 meczów. Dzięki uczestnictwu w turnieju zawodnicy mieli okazję doskonalić umiejętności działania w grupie oraz nabyć umiejętności brania odpowiedzialności za siebie i innych. Zostały zaspokojone potrzeby rozwoju dzieci współzawodnictwa, przynależności do grupy, nauki i samodoskonalenia. Zawodnicy dzięki udziałowi w turnieju poprawili również  kondycję i ogólną sprawność fizyczną W wyniku propagowania koszykówki i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w okresie od czerwca do grudnia do klubu dołączyli nowi zawodnicy i zawodniczki. Wzrost  liczby aktywnie trenujących koszykówkę dzieci i młodzieży jest również wynikiem pokazania, że sport i zdrowe współzawodnictwo w duchu fair Play jest lepszą alternatywą na spędzenie czasu niż siedzenie np. przed komputerem.

Klub zamieścił  na swojej stronie internetowej  na portalu społecznościowym informację o dofinansowaniu turnieju przez Powiat Mrągowski oraz zamieścił logo Powiatu Mrągowskiego zgodnie z zapisami umowy. Organizowany turniej był również okazją do promocji Powiatu Mrągowskiego.

Mrągowskie Stowarzyszenie  Rowerowe

Pozytywnie ocenia się działania Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego w Mrągowie pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne pn. -„Młodzieżowe Zgrupowanie Reprezentantów Powiatu Mrągowskiego w Kolarstwie Górskim”. Środki dotacji wydatkowane były zgodnie z celem na jakie zostały przyznane, dotacja została wydatkowana w całości  a sprawozdanie końcowe złożone na właściwym formularzu i dostarczone w terminie.

Celem głównym realizacji zadania była kontynuacja celów statutowych od 2005 roku. Jest to długofalowa strategia działań popularyzacji jazdy na rowerze. Zadanie miało na celu przede wszystkim poprawić warunki uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, m.in. poprzez prowadzenie szkolenia na najwyższym poziomie w różnych kategoriach wiekowych oraz umożliwienie uczestnictwa w rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców Powiatu Mrągowskiego poprzez zwiększenie dostępności mieszkańców do działalności prowadzonej przez klub sportowy, w tym organizacja przedsięwzięć sportowych. Wszystkie cele oraz założone rezultaty zostały zrealizowane. Wynikiem zrealizowanego zadania  było zorganizowanie dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Mrągowskiego 4 - dniowego zgrupowania kolarskiego dla 5 uczestników w Białce Tatrzańskiej, która miała miejsce w dniach od 01.06.2023 r. do 04.06.2023 r. Podczas zgrupowania przeprowadzano badania sprawnościowe  na początku oraz jego końcu wskazujące na poprawę rezultatów.

Uczniowski  Klub Sportowy „ATOS”

Pozytywnie ocenia się działania  Uczniowskiego  Klubu Sportowego „Atos” pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne  pn. - Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu”. Środki dotacji wydatkowane były zgodnie z celem na jakie zostały przyznane, dotacja została wydatkowana w całości a sprawozdanie końcowe złożone na właściwym formularzu i dostarczone w terminie.

Celem głównym realizacji zadania był udział dzieci i młodzieży w zawodach sportowych. Zaplanowane były 2 zawody rangi wojewódzkiej zawodników UKS Atos Woźnice od kategorii U-10 i starsi. Podczas zawodów dzieci z powiatu mrągowskiego mogły zobaczyć piękno „królowej sportu” oraz doświadczyć na czym polegają konkurencje lekkoatletyczne. Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego odbyły się 03.06.2023 r.  Udział wzięło 25 zawodników z klubu w kategorii U-12,U-14 i U-16. Zdobyto 4 medale 2 srebrne i 2 brązowe. Założone cele i zakładane rezultaty zostały zrealizowane.

Memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego w Olsztynie odbył się w dniu 03.09.2023r. w którym wzięło udział 10 zawodników z klubu. Zawody odbyły się w kategorii U-10 i starsi. Dzięki wyjazdowi dzieci miały szanse zobaczyć doskonały poziom zawodów lekkoatletycznych, spotkać oraz rywalizować z gwiazdami światowej lekkoatletyki. Podczas wyjazdów dzieci zdobywały wiedzę na temat zdrowego odżywiania, jak ważny jest ruch dla organizmu człowieka oraz przestrzegano przed różnego rodzaju używkami. Wyjazdy na zawody to nowe doświadczenia dla dzieci i młodzieży. Podczas nich zawodnicy uczyli się jak zachowywać się w sytuacji zwycięstwa oraz jak w społecznie akceptowany sposób znosić porażki. Każdy wyjazd poza miejsce zamieszkania zwłaszcza dzieci ze środowisk wiejskich jest bardzo ważnym doświadczeniem. Podczas wyjazdów dzieci i młodzież uczą się jak zachowywać się w różnych sytuacjach społecznych.

Zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego

Warmińsko-Mazurski Oddział Dziennikarzy Polskich w Olsztynie

Pozytywnie ocenia się działania Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Dziennikarzy Polskich w Olsztynie pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne  pn. „I Ogólnopolski Plener Rysunku Satyrycznego w Mrągowie”. Środki dotacji wydatkowane były zgodnie z celem na jakie zostały przyznane, dotacja została wydatkowana w całości a sprawozdanie końcowe złożone na właściwym formularzu i dostarczone w terminie.

Celem głównym realizowanego zadania było zapoznanie szerokiego kręgu odbiorców (edukacja) z kulturą i działalnością kulturalną twórców Warmii, Mazur i Powiśla. Wysoką wartość projektu gwarantowało zaangażowanie do udziału w spotkaniach autorytetów dziennikarstwa, medioznawców oraz specjalistów z danej dziedziny kultury. Ogólnopolski Plener Rysunku Satyrycznego jest unikalnym wydarzeniem w skali regionu i nietuzinkowym wydarzeniem w kraju. Swoim przyjazdem na Warmię i Mazury zainteresowanych jest wielu rysowników z całej Polski. Dzięki projektowi nie tylko wykonują swoje dzieła w naszym województwie, lecz również poznają region, przez co będą go później promować w swoich wystawach, spotkaniach i innych formach działalności. Podczas pleneru rysownicy wykonywali także karykatury dla chętnych osób. Wszystkie cele oraz założone rezultaty zostały zrealizowane.

W ramach realizacji zadania zorganizowano I Ogólnopolski Plener Rysunku Satyrycznego „Copernicus OPEN” w Mrągowie, który odbył się w dniach 1 - 4 czerwca 2023 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów Karykatury. Tematem przewodnim był Mikołaj Kopernik (Rok Kopernikowski w Polsce) oraz Powiat Mrągowski. W projekcie wzięło udział w sumie 57 artystów znanych karykaturzystów z całej Polski, pracujących na co dzień w mediach ogólnopolskich, którzy podczas wydarzenia wykonali ponad 50 rysunków o tematyce: Mikołaj Kopernik oraz promocja Powiatu Mrągowskiego. Rysownicy tworzyli swoje rysunki w Mrągowie, a efekty ich pracy były pokazywane na wystawach w całej Polsce m.in. w Mrągowie, Fromborku, Szczytnie, Wąchocku, Chęcinach oraz w Warszawie a także w licznych publikacjach medialnych. Podczas Pleneru rysownicy wykonywali także karykatury dla chętnych osób. Podczas kilkudniowego wydarzenia powstała blisko setka karykatur.

W ramach wydarzenia odbyły się także 2 spotkania autorskie Zdzisława Piaskowskiego „BezKresy Ryszarda Bitowta”. Jedno odbyło się w Mrągowie podczas wydarzenia współorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wileńskiej i Wileńszczyzny Oddział w Mrągowie, a także w Olsztynie.

W wyniku realizacji zadania nastąpiła także promocja Powiatu Mrągowskiego w mediach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim (relacje w kilkunastu miejscach w całej Polsce).

3. POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wsparcie pozafinansowe

Starostwo Powiatowe w Mrągowie wspiera organizacje pozarządowe nie tylko finansowo, ale także poprzez różnorodne formy współpracy o charakterze niefinansowym.

 Zasadniczą rolę w roku 2023 odgrywał przepływ informacji

1) Na oficjalnej stronie internetowej powiatu znajduje się zakładka dedykowana organizacjom pozarządowym. Zamieszczane są w niej m.in.:

- wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Mrągowskiego,

- bieżące informacje dotyczące III sektora, ogłoszenia o otwartych konkursach ofert i ich rozstrzygnięciach,

- informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych oraz terminy składania wniosków i wzory obowiązujących formularzy.

- informacje przesyłane przez organizacje pozarządowe, dotyczące ich działalności, podejmowanych inicjatyw, itp.,

- informacje w zakresie szkoleń, kursów i możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł,

- informacje na temat wydawania zaświadczeń o wpisaniu stowarzyszenia do ewidencji Starosty Mrągowskiego,- informacje na temat  przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe objęte Honorowym Patronatem Starosty Mrągowskiego,

- nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych na terenie Powiatu Mrągowskiego.

Informacje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert oraz o jego rozstrzygnięciu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego   oraz  w siedzibie  Starostwa Powiatowego na tablicy ogłoszeń.

4. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2023

Powiat Mrągowski realizując cele Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 udzielał  organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w ww. ustawie zarówno wsparcia finansowego jak i pomocy pozafinansowej.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert, w którym 9 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe . Wsparcia finansowego udzielono mieszkańcom Powiatu Mrągowskiego na realizację trzech zadań publicznych. Realizowane zadania dotyczyły zakresu :

- zadania w zakresie pomocy społecznej,

- zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Największym zainteresowaniem cieszyło się zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu, co pokazuje jak ważną rolę w Powiecie Mrągowskim stanowi sport. Na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu złożono 5 ofert. Oferty złożono w różnych dyscyplinach sportowych takich jak: żeglarstwo, koszykówka, rowery oraz lekkoatletyka. Na zadanie z zakresu pomocy społecznej ofertę złożyły 3 podmioty, oferty te dotyczyły wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych,  a na zadanie z zakresu  kultury i dziedzictwa kulturowego złożono 1 ofertę.

 

Sporządziła:
Agnieszka Kęsik

Pliki do pobrania