Mrągowskie szkoły zawodowe otrzymają doposażenie swoich pracowni zawodowych

29 sierpnia 2023

logotypy

Powiat Mrągowski rozpoczął realizację kolejnego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt obejmuje doposażenie mrągowskich szkół zawodowych: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Nr 2. Całkowita wartość projektu to 652.210,06 zł. Dofinansowanie na realizację projektu wynosi 540.682,14 zł. Wkład własny Powiatu Mrągowskiego to 111.527,92 zł. 

Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych. W trzech budynkach szkolnych doposażone zostaną pracownie: systemów komputerowych, technologii gastronomicznej, reklamy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz pracownie: ekonomiczna, technologii gastronomicznej, obsługi konsumenta, planowania żywienia i organizacji produkcji gastronomicznej i informatyczno-hotelarska w Zespole Szkół Nr 2. Zakończenie projektu planowane jest do końca bieżącego roku.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 – Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1 – Infrastruktura kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.