Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich

16 maja 2023

Szanowni Państwo
Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Mrągowie wyznaczona została strefa objęta zakażeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), obejmująca obręb administracyjny miejscowości Piecki w gminie Piecki w powiecie mrągowskim.

W załączeniu znajduje się Rozporządzenie Nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mrągowie  z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich. 

O grypie ptaków: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/o-grypie-ptakow 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MRĄGOWIE 

z dnia 15 maja 2023 r. 

w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 5a, 7, 8a, 8c lit. c, pkt 8e, 10 i 11 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570) oraz art. 60 lit. b, art. 64 i 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r. str. 1, z późn.zm.) i art. 63 ust. 1, art. 64 rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64), w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich podtyp H5N1 w badaniu przeprowadzonym w PIWet-PIB w Puławach, sprawozdanie nr P/23/14094 z dnia 12.05.2023 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Wyznacza się strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmującą obręb administracyjny miejscowości Piecki w gminie Piecki w powiecie mrągowskim.

2. Strefę, o której mowa w ust. 1 przedstawia poglądowa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

§ 2.  W strefie objętej zakażeniem, o której mowa w § 1 nakazuje się: 

1)  utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

a)    uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

b)   ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2)  monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1 z późn. zm.);

3)  zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich ptaków;

4)  niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);

5)  stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;

6)  wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;

7)  wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających - przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżającego;

8)  posiadaczowi zwierząt:

a) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanego w gospodarstwie,

b) zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii.

9) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy u ptaków odstrzelonych

§ 3. W strefie objętej zakażeniem, o której mowa w § 1 zakazuje się:

1)  przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków przez ludzi;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;

3) korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu; chyba że jest to wymagane ze względów związanych z dobrostanem zwierząt w przypadku niektórych gatunków drobiu i zbiorniki te są dostatecznie chronione przed dostępem dzikiego ptactwa;

4) pojenia drobiu  wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo, chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków;

5)  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

6)  wypuszczania dzikich ptaków łownych w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

§ 4. Nakazuje się oznakowanie strefy objętej zakażeniem, o której mowa w § 1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów, na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM”.

Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.

§ 5. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i § 3 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w § 1.

§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Powiatowemu Komendantowi Policji w Mrągowie, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, Wójtowi Gminy Piecki, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Państwowej Straży Rybackiej, Nadleśnictwu Strzałowo, zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich, właściwym miejscowym zarządcom dróg.

§ 7. Zarząd Dróg Powiatowych w Mrągowie oraz Wójt Gminy Piecki oznaczą obszar, o którym mowa w § 1 w sposób określony w § 4 zgodnie ze swoją właściwością.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu mrągowskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mrągowie Andrzej Zyskowski

 

Uzasadnienie  

do projektu rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mrągowie w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich w związku ze stwierdzeniem w dniu 12 maja 2023 r. w miejscowości Piecki, gmina Piecki, powiat mrągowski wysoce zjadliwej grypy ptaków podtyp H5N1 u ptaków dzikich.

Grypa ptaków należy do chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu i jest wymieniona w załączniku nr 2 poz. 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 oraz z 2022 r., poz. 1570).

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową, na którą podatny jest zarówno drób jak i ptaki dzikie. Wystąpienie tej choroby powoduje ogromne straty gospodarcze.

Ustanowienie rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii strefy objętej zakażeniem oraz określenie zasad zachowania ludności na tym terenie jest zgodne z przepisami cytowanej na wstępie ustawy i przepisami szczególnymi oraz niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt w trakcie działań zmierzających do likwidacji choroby.

Załącznik do rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mrągowie

nr 1/2023 z dnia  15 maja 2023 r.

obszar zakażony ptasią grypą

Autor: Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pliki do pobrania