Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

17 czerwca 2021

Zarządzenie nr 22/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 153 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 maja 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy na okres 10 lat nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A i przy Królewieckiej 27 oraz na stronach internetowych, na okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.