Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Sprawozdanie PGW WP z działań podejmowanych na terenie powiatu mrągowskiego za rok 2018

Zgodnie z art. 250 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) kierownik nadzoru wodnego przedstawia właściwej radzie powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie powiatu. Roczne sprawozdanie, o którym mowa, kierownik nadzoru wodnego przedstawia do końca drugiego kwartału roku następującego po roku, którego dotyczy to sprawozdanie.

26 września 2019


Czytaj więcej o: Sprawozdanie PGW WP z działań podejmowanych na terenie powiatu mrągowskiego za rok 2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) stwierdzam nieważność uchwały Nr XIII/53/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia kierunków działania Zarządu Powiatu w Mrągowie w realizacji zadań edukacji publicznej.

26 września 2019

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki


Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie nadzorcze

Informacja

Przejdź do - Informacja

W związku z odrzuceniem przez Radę Powiatu w Mrągowie uchwał dotyczących spraw oświatowych, z przykrością zawiadamiam, że dodatki za wychowawstwo pozostają na dotychczasowym poziomie.

26 września 2019

Wicestarosta - Paweł Długoborski


Czytaj więcej o: Informacja

Wyniki analizy statystycznej średniej zdawalności w WORD Olsztyn i w WORD Łomża

Przejdź do - Wyniki analizy statystycznej średniej zdawalności w WORD Olsztyn i w WORD Łomża

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Mrągowie realizując zadanie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt. 6 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  udostępnia wyniki analizy statystycznej średniej zdawalności w WORD Olsztyn osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców działających na terenie Powiatu Mrągowskiego.

26 września 2019


Czytaj więcej o: Wyniki analizy statystycznej średniej zdawalności w WORD Olsztyn i w WORD Łomża

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje.

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

19 września 2019


Czytaj więcej o: Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje.

XI edycja Nagrody Honorowej "Świadek Historii"

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza do zgłaszania kandydatów do XI edycji Nagrody Honorowej "Świadek Historii". Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności, w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

18 września 2019

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie


Czytaj więcej o: XI edycja Nagrody Honorowej "Świadek Historii"

Informacja dotycząca inwestycji w powiecie mrągowskim z Funduszu Dróg Samorządowych.

W związku z pytaniami zgłaszanymi przez radnych Klubu PSL Powiatu Mrągowskiego na sesji w dniu 16.09.2019 r. poniżej przekazujemy, wszystkim Państwu zainteresowanym inwestycjami w powiecie mrągowskim, jakie zadania otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 

18 września 2019

Wicestarosta - Paweł Długoborski


Czytaj więcej o: Informacja dotycząca inwestycji w powiecie mrągowskim z Funduszu Dróg Samorządowych.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mrągowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (...) działajac na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 561 ze zm.), w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Zarząd Powiatu w Mrągowie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mrągowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku. 

13 września 2019


Czytaj więcej o: Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mrągowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku.

Hołd bohaterom w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Przejdź do - Hołd bohaterom w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

1 września br. władze powiatu, miasta i liczni mrągowianie oddali hołd bohaterom w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

13 września 2019


Czytaj więcej o: Hołd bohaterom w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Program finału akcji P jak Polski

Przejdź do - Program finału akcji P jak Polski

Fundacja Pro.pl zaprasza na finał akcji "To nasz język III" P jak polski, który odbędzie się w dniach 19-20 września 2019r.

11 września 2019


Czytaj więcej o: Program finału akcji P jak Polski