Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 października 2017

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały Rady
Powiatu w Mrągowie w sprawie „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały Nr LV/348/2010 Rady
Powiatu w Mrągowie z dnia 09.11.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone, w dniu 12. 09. 2017r. w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego i na tablicy ogłoszeń
w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

 

Termin konsultacji ustalony został od 12.09.2017r. do 03.10.2017r.

 

W wyniku ogłoszonych konsultacji do Starostwa Powiatowego w Mrągowie nie wpłynął
żaden wniosek odnośnie konsultowanego projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie.