Ogłoszenie o konsultacjach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lutego 2017

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w Mrągowie Nr XXVI/135/2016 z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Termin konsultacji: od 20. 02. 2017r. do 13. 03. 2017r.

Projekt rocznego programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest  na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat rocznego programu współpracy 

Formularze należy przesłać do dnia 13. 03. 2017r. na adres: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo lub złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie (pokój nr 15).

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Powiatu Mrągowskiego. 

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Powiatu Mrągowskiego. 

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego oraz na tablicy głoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Autor: Anita Zyśk