Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 października 2016

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie: „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały Nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 09.11.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone, w dniu 03.10.2016r., w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

Termin konsultacji ustalony został od 03.10.2016r. do 24.10.2016r.

W wyniku ogłoszonych konsultacji do Starostwa Powiatowego w Mrągowie nie wpłynął żaden wniosek odnośnie konsultowanego projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie.