KOMUNIKAT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 listopada 2015

dotyczący otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1118) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłaszając otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

 W skład komisji konkursowej wejdą:

  1. przedstawiciele Zarządu Powiatu w Mrągowie,
  2. osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

 Zgłoszenia osób (przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie) do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego odpisu KRS, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).

Zarząd Powiatu w Mrągowie dokona wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej.   

 

Niniejszy komunikat zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

 

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszenia do komisji konkuroswej.doc (29Kb)

Autor: Anna Świder