Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2024

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Powiatu Mrągowskiego  w roku 2024.

Oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 305/2423/2024 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 17.04.2024 r, w skład której wchodzili przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie. Do prac w Komisji Konkursowej nie zgłosili się reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie.

Na realizację zadań:

1. „Zadanie w zakresie pomocy społecznej” wpłynęły 2 oferty złożone przez:

 • Parafia Ewangelicko - Augsburska w Mrągowie
 • Fundacja „Fructus” w Mrągowie

2. „Zadania w  zakresie kultury fizycznej i sportu” wpłynęły 3 oferty, złożone przez:

 • Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie
 • Mrągowska Grupa Regatowa w Mrągowie
 • Klub Sportowy „AS” w Mrągowie

3. „Zadanie z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji ” wpłynęła 1 oferta, złożona przez:

 • Warmińsko Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostały przyznane dotacje w wysokości:

 1. Parafia Ewangelicko - Augsburska w Mrągowie –   7500,00 zł.
  1. Fundacja Fructus w Mrągowie – 2500,00 zł.
  2. Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie – 4000,00 zł
  3. Mrągowska Grupa Regatowa w Mrągowie  – 4000,00 zł
  4. Klub Sportowy „AS” Mrągowo – 4000,00 zł.
  5. Warmińsko Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie – 2000,00 zł.

Warunkiem  przekazania  dotacji  będzie  uprzednie podpisanie umów  na  realizację  zadania między zleceniodawcą  a  podmiotem, którego  oferta  została  wybrana.

Autor: Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mrągowie

Pliki do pobrania