OGŁOSZENIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2022

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego znajdujące się na wyposażeniu warsztatów szkolnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022r o godzinie 10-tej w budynku szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 65 (aula).

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej licytowanej maszyny. Wysokość wadium należy wpłacić na godzinę przed rozpoczęciem przetargu w pokoju nr 3 budynku szkoły CKZiU.

Regulamin przetargu i wykaz zbywanego sprzętu znajduje się na stronie oferenta www.ckziu.pl w zakładce BIP oraz gablocie informacyjnej budynku szkoły i warsztatów szkolnych.

Osoby do kontaktu:

- Bogusław Kwakowicz tel. 515 187 065,

- Bronisław Staruch budynek warsztatów szkolnych (tel. 785 193 931).

 

REGULAMIN PRZETARGU

na sprzedaż pozostałych środków trwałych będących własnością Powiatu Mrągowskiego a znajdujących się na stanie na stanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa procedurę i warunki sprzedaży pozostałych środków trwałych, będących własnością Powiatu Mrągowskiego (będących na stanie CKZiU w Mrągowie).

2. Przetarg ma charakter publiczny i odbywa się w drodze ustnej licytacji prowadzonej przez przewodniczącego komisji przetargowej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podawania przyczyn.

TERMIN I OGŁOSZENIE PRZETARGU

Ogłaszający przetarg wyznacza termin przetargu oraz zamieszcza ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, ul Mrongowiusza 65 na stronie internetowej szkoły oraz BIP Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

KOMISJA PRZETARGOWA

 1. Procedurę sprzedaży prowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie nr 17/2021/2022.
 2. Komisja przetargowa zobowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu oraz prowadzenia   licytacji w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.
 3. Osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie,
  dzieci, rodzice, rodzeństwo nie mogą uczestniczyć jako strona kupująca wprowadzonym postępowaniu.
 4. Komisja przetargowa sporządza z przebiegu przetargu.

PRZEDMIOT PRZETARGU

 1. Przed przystąpieniem do przetargu podmiot ogłaszający przetarg dokonuje wyceny środków trwałych. Ustalona cena oszacowania stanowić będzie cenę wywoławczą, która jest ceną rynkową przedmiotów, pomniejszoną o stopień amortyzacji.
 2. Szczegółowy wykaz środków trwałych wraz z ich cenami wywoławczymi stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

WADIUM

 1. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium.
 2. Ogłaszający przetarg ustala wadium w wysokości 10%, po zaokrągleniu do pełnych złotych ceny wywoławczej przedmiotu przetargu, tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu.
 3. Wysokość wadium i sposób wpłaty zapisano w ogłoszeniu o przetargu.
 4. W dniu przystąpienia do licytacji należy przedłożyć komisji oryginał wpłaty wadium oraz  dowód tożsamości.
 5. Wadium oferentów, którzy nie dokonali zakupu lub nie przystąpili do licytacji zostaje zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia licytacji.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał licytację uchyli się od zawarcia umowy.
 7. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 8. Oferent zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podawania przyczyny. W tym przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi.

UMOWA SPRZDAŻY

 1. Umowę sprzedaży w tryb przetargu uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłużej niż 7 dni.

 

Autor: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie