OGŁOSZENIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 października 2021

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mrągowie.

Powołanie na stanowisko odbędzie się w trybie art. 86 ustawy Prawo Budowlane, spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zadania główne:

 • Kierowanie pracą Inspektoratu w celu realizacji, na terenie powiatu mrągowskiego obowiązków ciążących na organie nadzoru budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Inspektoracie.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • minimum 5 – letni staż pracy,
 • nieprowadzenie działalności gospodarczej.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej (wskazane na stanowiskach kierowniczych),
 • znajomość przepisów prawa administracyjnego, prawa budowalnego, prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i o finansach publicznych,
 • dyspozycyjność i komunikatywność,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia uprawnień budowlanych,
 • oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz na przedstawienie Staroście Mrągowskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mrągowie.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w kopercie zaklejonej z dopiskiem: „Kandydat na PINB w Mrągowie”

należy przesyłać (liczy się data stempla pocztowego) do 25 października 2021 r.

na adres: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie

Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

 

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się poniżej w Plikach do pobrania.

 

Autor: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowalnego

Pliki do pobrania