KOMUNIKAT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 października 2021

KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU W MRĄGOWIE z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2022 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z póź. zm.), Zarząd Powiatu w Mrągowie zwraca się  do organizacji pozarządowych i  podmiotów  wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z prośbą o zgłaszanie kandydatów na członków komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2022 roku.

 Wybrany do składu Komisji Konkursowej przedstawiciel w/w organizacji, nie może być reprezentantem podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, jak również nie może pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej (Załącznik nr 1) i przesłanie go  w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu na adres: Starostwo Powiatowego w Mrągowie, ul Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo. Formularz można złożyć również osobiście w Sekretariacie tut. Urzędu, jak również przesłać na adres e-mail: starostwo@powiat.mragowo.pl

Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których występuje.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu w Mrągowie.

W przypadku braku zgłoszeń na członków komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego kandydata, wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Mrągowie w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Wszystkie informacje dot. konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie w zakładce BEZPŁATNA POMOC PRAWNA.

 

Podano do publicznej wiadomości 13 października 2021 r.

Pliki do pobrania