ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 października 2021

Zarząd Powiatu w Mragowie 

na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 945) w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1057 z póź. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mrągowskiego w 2022 roku.

I. RODZAJ ZADANIA

Przedmiotem konkursu ofert jest powierzenie wykonania zadania publicznego oraz udzielenie dotacji na finansowanie jego realizacji w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego. Wyłoniony w drodze konkursu podmiot będzie zobligowany do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) zwanej w treści ogłoszenia „ustawą”.

1. W ramach prowadzenia punktu wyłoniony w drodze konkursu podmiot zobowiązany jest w szczególności do:

1) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, obejmującej:

a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym, oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym                i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową, lub

e) nieodpłatną mediację.

2) świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje       w szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

3) przeprowadzania nieodpłatnej mediacji obejmującej:

a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

b) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

c) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

d) przeprowadzenie mediacji,

e) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

4) do prowadzenia edukacji prawnej obejmującej działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

a) prawach i obowiązkach obywatelskich,

b) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

c) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,

d) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

e) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2. W ramach umowy wyłonionemu w drodze konkursu podmiotowi powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, o których mowa w art. 3b ustawy, w wymiarze co najmniej jednego zadania  w punkcie. W umowie Starosta Mrągowski może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

3. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja  przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

4. Starosta Mrągowski w umowie zawartej z wyłonionym w drodze konkursu podmiotem określi m. in. szczegółowy harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz bezpłatnej mediacji. Nieodpłatna pomoc prawna powinna być udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (j. t. Dz. U z 2020 r. poz.1920).

5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

II.      ADRESACI KONKURSU

O powierzenie prowadzenia w 2022 r. punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art.4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z póź. zm.), prowadząca działalność statutową obejmującą zadania będące przedmiotem konkursu, zwana dalej „organizacją pozarządową”, która spełnia następujące warunki:

 1. jest wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy prowadzoną przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 2. posiada zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z osobami uprawnionymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mówi art. 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej tj. z  adwokatem, radcą prawnym  lub osobami, o których mowa w art. 4a ust. 6 i art. 11 ust. 3 i 3a ustawy,
 3. daje gwarancję należytego wykonania zadania,
 4. opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości prowadzonej nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

 1. Kwota przeznaczona na realizację zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2022 r wynosi 64 020,00 zł, w tym na edukację prawną 3 960 zł.
 2. Środki przeznaczone na finansowanie zadania w latach 2020 i 2021 wyniosły:

- w 2020 r. – 64 020,00 zł
- w 2021 r. – 64 020,00 zł  

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Dotacja na realizację zadania będzie przyznawana w oparciu o przepisy:

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.1057 z póź. zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 945),
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 1487).

2. Warunkiem przyznania dotacji wyłonionemu w drodze konkursu podmiotowi będzie zawarcie umowy, w której zostaną określone szczegółowe warunki realizacji zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

V. TERMINY, MIEJSCE I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z przepisami ustawy w zakresie i na zasadach określonych w umowie dotyczącej realizacji zadania w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie.

2. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

3. Miejsce realizacji zadania - teren Powiatu Mrągowskiego; (szczegółowa lokalizacja zostanie określona w zawartej umowie).

4. Powiat Mrągowski zapewni również:

a) odpowiednie wyposażenie punktu umożliwiające prawidłowe wykonanie zadania,

b) informację dla osób oczekujących m.in. o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji, osobach uprawnionych, kwalifikacjach osób udzielających porad w punkcie.

5. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 4 listopada 2021 r. do godziny 15.30, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo. Na kopercie należy umieścić nazwę organizacji pozarządowej oraz napis o treści „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej    i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2022 roku”. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Mrągowie, a nie data stempla pocztowego na dowodzie nadania przesyłki z ofertą.

6. Oferta powinna zostać sporządzona w formie papierowej, w języku polskim pod rygorem nieważności – na właściwym formularzu określonym w załączniku nr 1 w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2018, poz.2057).

7. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej, w sposób zgodny ze statutem lub innym dokumentem określającym sposób reprezentacji.

8. Do złożonej oferty należy dołączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów :

a) aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodny  z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,

b) statut organizacji pozarządowej lub inne dokumenty określające cele i zadania organizacji, władze organizacji i sposób reprezentacji organizacji na zewnątrz,

c) dokumenty potwierdzające posiadanie przez organizację pozarządową doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych wraz z wykazem (wg załącznika nr 1 do ogłoszenia),

d) dokumenty potwierdzające posiadanie przez organizację pozarządową doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego wraz z wykazem (wg załącznika nr 2 do ogłoszenia),

e) wykaz umów z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi i innymi osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnionymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji na podstawie ustawy,

f) oświadczenie o zobowiązaniu się do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  oraz ich dokumentowaniem (wg załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia),

g) oświadczenie o zobowiązaniu się do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  (wg załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia),

h) podpisaną klauzulę informacyjną (wg załącznika nr 5 do niniejszego ogłoszenia),

i) dokument potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, albo posiadanie doświadczenia w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego,

j) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji pozarządowej (w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem określającym sposób reprezentacji).

 1. Organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych. 
 2. Oferty złożone po terminie, przesłane faxem lub pocztą elektroniczną, złożone na niewłaściwych formularzach, niekompletne, nieczytelne lub podpisane przez osoby nieuprawnione nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.
 3. Na etapie oceny formalnej, podmiotowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub uzupełnienie oferty. Niedokonanie korekty lub jej nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku, gdy zmianie ulegną przepisy prawa, na podstawie których konkurs jest ogłoszony.

VI. TRYB, KRYTERIA ORAZ TERMIN WYBORU OFERTY

 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 30 listopada 2021 roku.
 2. Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu opiniuje złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. Przed powołaniem Komisji Konkursowej w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego zostanie zamieszczone zaproszenie do udziału               w komisji konkursowej w trybie art. 15 ust 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Procedura rozpatrywania ofert będzie obejmować :

a) ocenę formalną,

b) ocenę merytoryczną, która dokonana będzie zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c)  ocenę doświadczenia organizacji w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

d) ocenę potencjału realizacyjnego (zasoby osobowe organizacji, możliwości działania).

 1. Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert :

a) zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie ( 0 do 4 punktów);

b) jakość przygotowanej oferty, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową ( 0 do 8 punktów),

c) ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale, których zadanie będzie realizowane ( 0 do 6 punktów),

d) dotychczasowe doświadczenie organizacji w wykonywaniu zadań będących przedmiotem konkursu (0 do 4 punktów).

 1. Decyzję o wyborze oferty podejmie Zarząd Powiatu, w formie uchwały, po zapoznaniu się z wynikami pracy i propozycjami Komisji Konkursowej. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.
 2. Wyniki otwartego konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie  tut. Urzędu.
 3. Oferty wraz z dołączoną dokumentacją nie będą po zakończeniu konkursu zwracane oferentom.

VII. ZAWARCIE UMOWY.

 1. Podstawą do zawarcia umowy z organizacją pozarządową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2022 będzie uchwała Zarządu Powiatu Mrągowskiego w sprawie wyboru oferty. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Mrągowskim a podmiot wyłonionym w drodze konkursu.
 2. Zarząd Powiatu w Mrągowie może odmówić podpisania umowy w przypadku, gdy nie otrzyma zapewnienia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zabezpieczeniu i przekazaniu środków na prowadzenie punktów lub w przypadku, gdy zmianie ulegną przepisy prawa na podstawie, których konkurs jest ogłoszony.

VII. INFORMACJE KOŃCOWE.

W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie  ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z póź. zm.) oraz  ustawy  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 294).

VIII. INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Informacja Administratora Danych na temat przetwarzania danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 z 4.05.2016 r.), stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia i winna zostać załączona do oferty.

Podano do publicznej wiadomości 13 października 2021 r.