Projekt na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 sierpnia 2015

Tytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Kwota środków przeznaczonych na realizację projektu PUP Mrągowo

w roku 2015 wynosi 1 202 000,00 PLN

Realizacja projektu 1 styczeń 2015r.- 31 grudnia 2015r.

Cel główny projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat (do dnia przed dniem 30 urodzin), zarejestrowanych w PUP Mrągowo jako osoby bezrobotne (I lub II profil pomocy), które należą do tzw. młodzieży NEET, w tym do osób: niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym); Studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

Wsparcie w PO WER udzielane musi być zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn.w ciągu czterech miesięcy liczonych:

 • od dnia rejestracji w urzędzie pracy (osoby do 25 roku życia)
 • od dnia przystąpienia do projektu (osoby powyżej 25 roku życia)

Formy aktywizacji przewidziane w projekcie to:

 • staże dla 80 osób,
 • bony szkoleniowe dla 10 osób,
 • szkolenia indywidualne dla 20 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 12 osób.

Zapraszamy do udziału w projekcie zarówno kobiety jak i mężczyzn!

 

Szczegółowe informacje na stronie Powiatowego Urzędu Pracy

 

Autor: Izabela Kamińska-Poterucha