Zawiadomienie o naborze do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym KOWR w Olsztynie.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lutego 2020

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 05.02.2018 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych, działających przy Oddziałach Terenowych KOWR, ogłaszam nabór do Rady Społecznej na zasadach opisanych w §7 wymienionego Rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe, proszę o wskazanie przedstawicieli organizacji do składu Rady w terminie do 28 lutego 2020 r.

Zgodnie z § 7 wymienionego Rozporządzenia:

  1. Przedstawicieli do Rady wskazuje izba rolnicza oraz organizacje rolnicze, które posiadają struktury o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz liczą co najmniej 700 członków w skali kraju.
  2. Organizacje składają do Dyrektora w terminie określonym w zawiadomieniu o naborze, pisemny wniosek o powołanie przedstawicieli do Rady. Wniosek powinien być podpisany przez uprawnione osoby, zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji.
  3. Do wniosku dołącza się:

1)      Kserokopię Statutu Organizacji;

2)      Odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ze, licząc od dnia złożenia wniosku – w przypadku wniosku składanego przez organizacje rolnicze;

3)      Dane kontaktowe do przedstawiciela organizacji w radzie;

4)      Kserokopie dokumentów potwierdzających członkostwo w organizacji rolniczej co najmniej 700 członków lub oświadczenie, lub oświadczenie tej organizacji o liczbie członków.

Autor: Grzegorz Klimach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie

Pliki do pobrania