OGŁOSZENIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie na terenie powiatu mrągowskiego domu pomocy społecznej na 100 miejsc dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2023r.”.

 1. Informacje ogólne:

Zarząd Powiatu Mrągowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu mrągowskiego domu pomocy społecznej na 100 miejsc dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2023r.”.

 1. Wymagania dotyczące kandydatów:

Członkiem komisji konkursowej może być osoba wskazana przez organizację pozarządową, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 • jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie reprezentuje organizacji biorącej udział w konkursie,
 • nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
 • na wiedzę w zakresie zadań wiążących się z przedmiotem oferty oraz na znajomość przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Zadania komisji konkursowej:

        Do zadań komisji konkursowej należy ocena i zaopiniowanie ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej wskazanego w pkt. 1. Szczegółowy zakres prac Komisji określi Regulamin działania przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu Mrągowskiego w sprawie powołania komisji konkursowej.

 1. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
 • zgłoszenie kandydata do udziału w Komisji nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji,
 • ostateczny skład komisji konkursowej ustala Zarząd Powiatu Mrągowskiego w drodze uchwały,
 • udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 1. Termin, miejsce i sposób zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej:
 • termin zgłaszania kandydatów upływa 12.11.2018r.
 • zgłoszenia należy dokonać na formularzu podpisanym przez kandydata oraz przez członków zarządu lub osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy. Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do ogłoszenia,
 • wypełniony formularz z propozycjami kandydatów należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, Warszawska 53,  11-700 Mrągowo.