OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2018

Zarząd Powiatu Mrągowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej   pod nazwą „Prowadzenie na terenie powiatu mrągowskiego domu pomocy społecznej na 100 miejsc dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2023r.”

     Postępowanie konkursowe prowadzone będzie na podstawie przepisów:

1) ustawy z  dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.Uz 2018r. poz. 450 z późn. zm.),

3) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.                   w sprawie wzorówofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2016r. poz. 1300 z późn. zm.),

4)rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie

domów pomocy społecznej (Dz.U z 2018r. poz. 734 z późn. zm.) oraz zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

 

I. Przedmiot zadania:

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone wykonanie zdania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

2. Przedmiot konkursu obejmuje prowadzenie na terenie powiatu mrągowskiego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych przeznaczonego dla 100 osób umieszczonych na zasadach określonych w ustawie o  pomocy społecznej, z zakresem usług odpowiadającym standardom określonym w rozporządzeniu  w sprawie domów pomocy społecznej.

 

II. Okres realizacji zadania:

Realizację zadania ustala się na okres 5 lat, tj. od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2023r.

 

III. Wysokość i warunki przyznawania dotacji na realizację zadania:

1. Na realizację zadania przewidziana jest dotacja na mieszkańców umieszczonych w domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004r. oraz posiadających skierowania wydane przed tym dniem. Dotacja na funkcjonowanie domu pomocy społecznej w każdym roku budżetowym w latach 2019-2023 ustalana będzie decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Wysokość dotacji  będzie określana corocznie w uchwale budżetowej Rady Powiatu w Mrągowie i przekazywana w miesięcznych transzach.

 

 2. Finansowanie pobytu pozostałych mieszkańców domu pomocy społecznej odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej przez osoby zobowiązane oraz właściwe podmioty.

 

IV. Warunki składania ofert:

1. W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w ustawie  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności  w obszarze objętym konkursem.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie  pisemnej oferty realizacji zadania według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia17 sierpnia2017r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tychzadań(Dz.U z 2016r. poz. 1300 z późn. zm.) zawierającej:

a) szczegółowy zakres rzeczowy  proponowanego do realizacji zadania,

b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie

zadania,

e) informację o  wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

f)  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

4. Do oferty należy dołączyć:

a) kopię aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru potwierdzającego status prawny uprawnionego podmiotu, prowadzonej przez niego działalności i umocowania osób go reprezentujących.

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków

i strat) z działalności podmiotu za rok ubiegły lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,

c) statut podmiotu uprawnionego (jeśli jest wymagany ze względu na jego status prawny),

d)projekt regulaminu organizacyjnego domu pomocy społecznej (zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej),

e)dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być usytuowany dom pomocy społecznej,

f)pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynikaz innych dokumentów załączonych do oferty,

g) zaświadczenie o wpisie domu pomocy społecznej do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez  Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej),

h) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, kwalifikacje osób, przy udziale których uprawniony podmiot zamierza realizować zadanie,

i) protokoły z przeprowadzonych kontroli realizacji zadania wykonywanego przez oferenta w sferze objętej konkursem od 2017r. lub oświadczenie o braku przeprowadzonych kontroli.

Wszelkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopiach poświadczonych przez oferenta za zgodność z oryginałem.

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:                      

1. Przy rozpatrywaniu i ocenie ofert brane będzie pod uwagę spełnienie wymogów formalnych oraz kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:

a) jakość działania (standard prowadzenia placówki powyżej standardu określonego w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej) – oceniane w skali 1-3,

b)  koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych zadaniem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania - oceniane w skali 1-3,

c) posiadane zasoby kadrowe, świadczenia wolontariuszy, zasoby rzeczowe, nieruchomości - oceniane w skali 1-3,

d)  dotychczasowe doświadczenia oraz dotychczasowa współpraca z administracją publiczną, wyniki przeprowadzonych kontroli oraz rzetelne i terminowe rozliczanie otrzymywanych środków - oceniane w skali 1-3.

2.  Oferty niekompletne, złożone bez wymaganych załączników, niezłożone na wymaganym formularzu, zawierające uchybienia formalne, złożone po terminie i oferty podmiotu nieuprawnionego do ubiegania się o dotację nie będą rozpatrywane.

3. Oferty na realizację zadania podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych na poniższych zasadach:

a) zamieszczenie niezwłocznie na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, stronie internetowej PCPR(www.pcpr.powiat.mragowo.pl) oraz BIP Powiatu listy ofert zawierających braki formalne wraz z informacją o możliwości ich usunięcia,

b) oferenci bez dodatkowego wezwania, w  terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w pkt „a” uzupełniają braki formalne dopuszczone do uzupełnienia niniejszą procedurą,

c) uzupełnienie braków formalnych może dotyczyć:

- brakującego podpisu w przypadku gdy oferta została podpisana przez niepełną liczbę osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,

- złożenia podpisu na załącznikach do oferty,

- braku dokumentu dotyczącego upoważnienia dla osoby, która podpisała ofertę,

- poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów,

d) jeżeli braki formalne nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie oferta zostaje odrzucona z przyczyn formalnych.

4.  O wyborze oferty rozstrzyga Zarząd Powiatu Mrągowskiego w formie uchwały po uwzględnieniu oceny powołanej w tym celu komisji konkursowej.

5.  Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.

6.  Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana przez Zarząd Powiatu Mrągowskiego zostanie zawarta umowa na prowadzenie domu pomocy społecznej.

7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu i stronie internetowej PCPR (www.pcpr.powiat.mragowo.pl)  O rozstrzygnięciu konkursu oferent zostaje też zawiadomiony elektronicznie.

8. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

VI. Termin i miejsce składania ofert:

1. Termin składania ofert: do dnia 10.12.2018r. do godziny 1530. O złożeniu oferty  w terminie decyduje data jej faktycznego wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

2.   Oferty można składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53,  11-700 Mrągowo.

3.   Oferty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej”. Na kopercie należy podać nazwę i adres podmiotu składającego ofertę.

4.    Wykonawca zadania zostanie wyłoniony w terminie 14 dni od ostatecznego terminu do składania ofert.

 

VII. Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

W ramach otwartego konkursu ofert zadanie tego samego rodzaju było realizowane na terenie powiatu mrągowskiego.  Środki finansowe na jego realizację wyniosły:

- w 2017r.  – 418.767 zł,

- w okresie 1 stycznia – 30 września 2018r. – 237,312 zł.

 

 Wszelkich informacji w zakresie ogłoszonego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Powiatu Mrągowskiego udziela dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie tel. 89 743-33-60, e-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl.

 

 

 

Autor: Zarząd Powiatu