Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na Wsparcie Realizacji Zadań Publicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lipca 2018

Mrągowo, dnia 12.07.2018r.

 

RWZ.524.2.2018

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w roku 2017.

Oceny oferty dokonała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 168/1655/2018 z dnia 12.06.2018r., w skład której wchodzili przedstawiciele Zarządu Powiatu w Mrągowie. Do prac w Komisji nie zgłosili się reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na realizację zadań:

„Zadanie z zakresu edukacji prawnej”:

  1. zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa
  2. poradnictwo specjalistyczne oraz prawne
  3. pomoc w tworzeniu pism i dokumentacji prawnych
  4. udzielanie informacji o przysługujących prawach i obowiązkach

 

wpłynęła jedna oferta złożona przez Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych -MS

W wyniku  przeprowadzonego postępowania konkursowego została przyznana dotacja w wysokości:

  1. Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych –MS – 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Warunkiem przekazania dotacji będzie uprzednie podpisanie umów na realizację zadania miedzy zleceniodawcą, a podmiotem, którego oferta została wybrana.

Autor: Zarząd Powiatu w Mrągowie