Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 maja 2018

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450z późń. zm.) i Uchwały Nr XXXIX/231/2017 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21 listopada 2017r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” oraz Uchwały Nr XLI/240/2017 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2018.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Mrągowskiego poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

 1. Rodzaj zadań.
  Zadanie z zakresu edukacji prawnej, tj.
  1. zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa
  2. poradnictwo specjalistyczne oraz prawne
  3. pomoc w tworzeniu pism i dokumentacji prawnych
  4. udzielanie informacji o przysługujących prawach i obowiązkach

  1. Planowana wysokość dotacji na realizację zadania: 3.000 zł (słownie: trzy tysięcy złotych).

 2. Zasady i warunki przyznawania dotacji.
  1. Do konkursu ofert mogą przystąpić, działające na terenie Powiatu Mrągowskiego, organizacje pozarządowe lub osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
  2. O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się w/w oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w zakresie zdania, o którego dofinansowanie się ubiegają.
  3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
  4. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.
  5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu zadania lub może wycofać swoją ofertę.
  6. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
  7. Wymagany jest min. 20% finansowy wkład własny podmiotu, ubiegającego się o dotację na realizację zadania. Wkład własny nie może pochodzić z budżetu powiatu i ze środków PFRON.
  8. Z dotacji nie mogą być dofinansowane w szczególności:
   1. prace remontowo-budowlane,
   2. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,
   3. pokrycia deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
   4. budowy, nabycia nieruchomości, lokali, gruntów itp.,
   5. działalność gospodarcza, polityczna i religijna,
   6. zadania i zakupy inwestycyjne,
   7. opłaty skarbowe, leasingowe, podatki, cła,
   8. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,
   9. działalność statutowa, niezwiązana z realizowanym zadaniem.
  9. Dotacja może być udzielona m.in. na:
   1. promocję realizowanego zadania (ogłoszenia, plakaty, ulotki, broszury, itp.)
   2. zakup drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji zadania
   3. koszty dojazdów, transportu, konsumpcji i innych wynikających bezpośrednio z realizacji zadania
  10. Koszty materiałów biurowych, usług pocztowych, internetowych i opłat za media nie mogą przekroczyć 5% całości kosztów realizacji zadania.
  11. Szczegółowe warunki przyznania i rozliczania dotacji określać będzie umowa. Uruchomienie środków nastąpi w terminie określonym w umowie.
  12. Wybrany Oferent zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016, poz. 1300).

 3. Termin i warunki realizacji zadania.
  1. 1. Termin realizacji zadania: sierpień – grudzień 2018 rok.
   Zadanie powinno być wykonane w 2018 roku, w terminie wskazanym w umowie, jednak nie dłużej niż do dnia 15.12.2018r.
  2. Zadanie powinno być zrealizowane z należytą starannością, w sposób celowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.
  3. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze (baza lokalowa, kadra, sprzęt).
  4. Zadanie może być realizowane przy udziale partnera. Za partnera uważa się podmiot, który będzie współuczestniczył w realizacji zadania, w zakresie m. in. wsparcia rzeczowego, osobowego. Udział partnera powinien być określony w ofercie poprzez wskazanie elementów zadania, w których partner uczestniczy, z zaznaczeniem jego roli. Pomiędzy partnerami powinna być zawarta umowa lub inny dokument, wskazujący wzajemne prawa i obowiązki oraz określający ich rolę w realizowanym projekcie, w szczególności zakres odpowiedzialności za realizację odpowiednich jego elementów oraz rodzaj wsparcia udzielonego przez partnera.
  5. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, przy czym podmiot, z którym zawarto umowę może zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. podwykonawcom), niebędącym stroną umowy. Za podwykonawstwo nie uważa się pracy wykonywanej przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
  6. Zadanie wskazane w pkt. I. powinno być realizowane w szczególności poprzez:
   1. Zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
   2. Poradnictwo specjalistyczne oraz prawne,
   3. Udzielanie informacji o przysługujących prawach i obowiązkach,
   4. Pomoc w tworzeniu dokumentacji prawnych
  7. Adresatami działań podejmowanych w ramach realizacji zadania są osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Mrągowskiego.

 4. Termin i warunki składania ofert.
  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 15.06.2018r. do godz.15.00 prawidłowo wypełnionej oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016, poz. 1300). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  2. Ofertę w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem Otwarty Konkurs Ofert na rok 2018, należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A - w godzinach pracy urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
  3. Oferta powinna zawierać:
   1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
   2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
   3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
   4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
   5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych własnych i pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
   6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
  4. Do oferty należy dołączyć:
   1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu.
    Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest zaświadczenie o osobowości prawnej podmiotu oraz upoważnienie dla osoby lub osób do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych wydane przez właściwy organ,
   2. statut podmiotu uprawnionego do złożenia oferty,
   3. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za rok ubiegły - w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,
    Sprawozdanie to powinno zawierać:
    • dane o organizacji pożytku publicznego
    • opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD
    • ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach
    • podstawowe informacje o zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzenia
    • podstawowe informacje o członkach i wolontariuszach
    • informacje o działalności zleconej przez organy administracji publicznej
   4. sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za rok ubiegły - w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,
    Jeżeli podmiot nie ma obowiązku składania sprawozdania finansowego winien dołączyć stosowne oświadczenie z podaniem podstawy prawnej oraz przedstawić zestawienie przychodów i kosztów, obejmujące pozyskane w ostatnim roku środki publiczne,
   5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje osób pracujących przy realizacji zadania,
   6. upoważnienie lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta osoby podpisującej ofertę, zgodnie z danymi rejestrowymi, w przypadku gdy takie zostało wystawione.
   7. oświadczenie, że wobec podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
   8. oświadczenie, że zadanie proponowane do realizacji nie pokrywa się z prowadzoną działalnością gospodarczą – w przypadku, gdy podmiot składający ofertę prowadzi działalność gospodarczą,
   9. umowę zawartą między podmiotami, w przypadku złożenia oferty wspólnej,
   10. umowę partnerską, jeżeli taka została zawarta,
   11. inne załączniki wynikające z warunków realizacji zadania.
  5. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione.
   W przypadku dokumentów składanych w kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
  6. Oferty niezgodne ze wzorem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 5. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty.
  1. Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 31. 07. 2018r.
  2. Oceny ofert pod względem poprawności formalnej i kompletności dokona Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu w Mrągowie.
  3. W skład komisji konkursowej wejdą:
   1. przedstawiciele Zarządu Powiatu w Mrągowie,
   2. osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
  4. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.
  5. Komunikat o możliwości zgłaszania do komisji konkursowej osób, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.
  6. Zgłoszenia będzie można dokonywać pisemne w terminie 14 dni od dnia ukazania się komunikatu, o którym mowa w pkt. 5.
  7. Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego odpisu KRS, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).
  8. Zarząd Powiatu w Mrągowie dokona wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej.
  9. Ocena formalna oferty dokonywana jest w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  10. Przy ocenie merytorycznej ofert będą stosowane następujące kryteria:
   1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,
   4. planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
   5. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
   6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  11. Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  12. Każdy z członków Komisji dokonuje indywidualnej oceny oferty. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów wszystkich członków Komisji uczestniczących w ocenie.
  13. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa składu. Z czynności dokonywanych na każdym z posiedzeń Komisji sporządza się protokół. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu wyników konkursu. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.
  14. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania wniosków o uzyskanie środków finansowych. Jej decyzja nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego dokonuje Zarząd Powiatu w Mrągowie.
  15. Od decyzji Zarządu Powiatu w Mrągowie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
  16. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – Oferent dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.
  17. Podpisanie umów z Oferentami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony.
  18. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późń. zm.).

 6. Informacja o zrealizowanych przez Zarząd Powiatu w Mrągowie w roku 2017 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
  1. „Zadanie z zakresu edukacji prawnej " – Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa, wysokość udzielonej dotacji:3.000 zł., Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych –MS w Mikołajkach

Niniejsze ogłoszenie oraz wyniki przeprowadzonego konkursu ze wskazaniem Oferenta bądź Oferentów wybranych do realizacji zadania oraz wysokości udzielonej dotacji zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

 

Załączniki w formie elektronicznej

Komuniat (dokument tekstowy .odt - 8,1 KB)

Formularz zgłoszenia do komisji konkursowej  (dokument tekstowy .odt - 6,8 KB)

Karta oceny formalnej projektu  (dokument tekstowy .odt - 9,5 KB)

Karta oceny merytorycznej projektu (dokument programu MS Word - 35,5 KB)

pdfRozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 

Autor: Zarząd Powiatu