KOMUNIKAT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 stycznia 2018

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 26. 01. 2018r. został ogłoszony
otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późń. zm.) i zapisami Uchwały
Nr XXXIX/231/2017 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018r.”,
Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłaszając otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

 

W skład komisji konkursowej wejdą:

  1. przedstawiciele Zarządu Powiatu w Mrągowie,
  2. osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.
    3 biorące udział w konkursie.

 

Zgłoszenia osób (przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie) do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego odpisu KRS, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).

Zarząd Powiatu w Mrągowie dokona wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej.   

 

Niniejszy komunikat zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym
w Mrągowie.

 

Autor: Zarząd Powiatu w Mrągowie